હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેરનામાં:-
Rating :  Star Star Star Star Star   

વર્ષ-૨૦૧૨ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૩ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૪ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૫ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૬ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૭ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૮ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૯ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૨૦ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦ર૧ ના જાહેરનામાં
 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૧૮/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./વન અધિકારી પરીક્ષા/૧૧૭/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૧૬/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૧૫/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/મકાન,દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૧૧૪/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/૧૧૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૧૧૨/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૧૧/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી. એકટ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૧૦/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે.વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૧૦૯/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./મોબાઇલ/ સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૧૦૮/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સીકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૧૦૭/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનાર વિદેશી નાગરીકની માહિતી અંગે /૧૦૬/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૧૦૫/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૧૦૪/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૧૦૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./CCTV કેમેરા/૧૦૨/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ.  ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૦૦/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩)અન્વયે કાઢેલ હુકમ.  ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૦૧/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૯૮/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪)અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૯૯/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૯૭/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૯૬/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૯૫/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અન.અધિ. વ્યકિત પ્રવેશ-પ્રતિબંધ/૯૪/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૯૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૯૨/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧(સને. ૧૯૫૧ના ર૨ માં)ની કલમ ૧ર હેઠળ. ક્રમાંક: ક-૧/વહટ/જાહેરનામું/હદવિસ્તાર/૫૩૨૫/૧૧૨૫/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૯૧/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૯૦/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) બી હેઠળ જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા- ટેક્ષી કેબ /૮૯/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કરેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૮૮/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૮૭/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વની પ્રદુષણ/૮૬/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૮૫/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કરેલ સુધારા હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૮૪/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ-૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૮૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૮૨/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/૮૧/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૮૦/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કરેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૭૯/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૭૮/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./મોબાઇલ/સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૭૭/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સિકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૭૬/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે.વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૭૫/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનાર વિદેશી નાગરિકની માહિતી અંગે/૭૪/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૭૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૭૨/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./CCTV કેમેરા/૭૧/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧)બી હેઠળ જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફીક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૭૦/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૬૯/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૬૮/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ-૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૬૭/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/હોળી - ધુળેટી/૬૬/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૬પ/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.  ક્રમાંક: એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૬૪/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ-૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૬૩/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./વહીવટી, મુલ્કી સેવા વર્ગ /પરીક્ષા/૬૧/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે સુધારેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૬૨/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કાઢેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૬૦/૨૦૨૧.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અન.અધિ.વ્યકિત પ્રવેશ-પ્રતિબંધ/૫૯/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૩૭(3) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૫૮/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૫૬/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૫૫/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪)અન્વયે. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૫૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૫૩/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૫૨/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) ૩ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./મતગણતરી/૫૧/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વની પ્રદુષણ/૫૦/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૪૯/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કાઢેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૪૮/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૪૭/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૪) અન્વયેનું જાહેરનામું. ક્રમાંક: એસ.બી./ફાયરીંગ બટ/૪૬/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૪૫/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/ ૪૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૪૩/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. એસ.બી./મુદ્રક પ્રકાશક/૪૨/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. એસ.બી./મુદ્રક પ્રકાશક/૪૧/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચૂંટણી બુથ/૪૦/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./શોર્ટ મેસેજ/૩૯/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચૂંટણી બુથ/ફોન્સ./૩૮/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચૂંટણી પ્રચાર બંધ/૩૭/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./મતદાર વાહન/૩૬/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./નોમિનેશન/૩૫/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./હથિયારબંધી/૩૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./મોબાઇલ/સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૩૩/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./સિકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૩૨/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે. વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૩૧/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે/૩૦/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૨૯/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૨૬/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. ક્રમાંક:એસ.બી./CCTV કેમેરા/૨૫/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કાઢેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૨૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./વાહન પ્રચાર/૨૩/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./કટ આઉટ/૨૨/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./લાઉડ સ્પીકર/૨૧/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./સભા સરઘસ/૨૦/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./વિશ્રામ/ અતિથિ ગૃહ/૧૯/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૮/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./પ્રાર્થના સ્થળ/૧૭/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચુંટણી વાહન પરવાનગી/૧૬/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચુંટણી મકાન મિલ્કત/૧૫/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે. ક્રમાંક:એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૨૮/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) બી હેઠળ જાહેરનામું. ક્રમાંક:એસ.બી./ટ્રાફિક- ઓટો રીક્ષા, ટેક્ષી, કેબ/૨૭/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૨૬/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. ક્રમાંક:એસ.બી./CCTV કેમેરા/૨૫/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ-૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ.  હુકમ ક્રમાંક:એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૧૩/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ.  ક્રમાંક:એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૧૨/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭(૧)અન્વયે કાઢેલ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૧/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં. ર)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કાઢેલ કરફયુ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૦/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમની કલમ-૧૯૭૩ની કલમ -૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અનઅધિ. વ્યકિત પ્રવેશ-પ્રતિબંધ/૦૯/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ-૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૦૮/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ની કલમ-૩૩(૧)(બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્રમાંક: એસ.બી./મકરસંક્રાંતી તહેવાર નિમીત્તે ટુ -વ્હિલર વાહનો પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું/૦૭/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ઉતરાયણ તથા વાસી-ઉતરાયણ તહેવાર અંગે/૦૬/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ-૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૦૫/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ -૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે.ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૦૪/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ -૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામુંક્રમાંક: એસ.બી./પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (બિનહથિયારી) પરીક્ષા/૦૨/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩(૧) બી હેઠળ જાહેરનામું ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૦૧/૨૦૨૧

 

પોલીસ કમિશ્નર દ્વારા જાહેરનામું/ગોડાદરા પો.સ્ટે./૧૩૩૭૨/૨૦૨૦જાહેરનામું/ગોડાદરા પો.સ્ટે./૧૩૩૭૨/૨૦૨૦

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ -૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કાઢેલ કરફયુ હુકમક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૦૩/૨૦૨૧

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૨૦/૨૦૨૧. ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૦૩/૨૦૨૧

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૧૯/૨૦૨૧.ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૧૯/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) (બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ ક્રમાંક: ટફક/રેલ્વે ફાટક-ઉપર વાહન પ્રતિબંધ/જાહેરનામું/૭૫૫૧/૨૦૨૧.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧)અન્વયે કાઢેલ હુકમ એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૨૩/૨૦૨૧.

 

એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૧૨૧/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧)"બી" હેઠળ જાહેરનામું

 

એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૨૨/૨૦૨૧ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૨૪/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૨૫/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ ૩૭(૪)અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./SSC/HSC પરીક્ષા/૧૨૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અન.અધિ.વ્યકિત પ્રવેશ પ્રતિબંધ/૧૨૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૨૮/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી-કેબ/૧૨૯/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી પરીક્ષા/૧૩૦/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૧૩૧/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા/૧૩૨/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૩૩/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./બકરી ઇદ/૧૩૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક:એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૩૫/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ - ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૩૬/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ -૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./CCTV કેમેરા/૧૩૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૧૩૮/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૩૯/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩)અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કલાર્ક પરીક્ષા/૧૪૦/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૪૧/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક -ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૧૪૨/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું

 

ક્રમાંક: એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૧૪૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનાર વિદેશી નાગરિકની માહિતી અંગે/૧૪૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સિકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેનામું/૧૪૫/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું

 

ક્રમાંક: એસ.બી./મોબાઇલ/સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૧૪૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક:એસબી/ફટાકડા ફોડવા/ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે.વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૧૪૭/ ૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./નાયબ મામલતદાર પરીક્ષા/૧૪૮/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૪૯/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૫૧/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./રાજય વેરા નિરીક્ષક પરીક્ષા/૧૫૨/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૧૫૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/૧૫૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૧૫૫/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./આસીસ્ટન્ટ સહાયક વર્ગ-૩ પરીક્ષા/૧૫૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૫૭/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા/૧૫૮/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૫૯/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૬૦/૨૦૨૧ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૬૧/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૬૨/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ગણેશ મહોત્સવ/કૃષ્ણ જન્મોત્સવ/૧૬૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૬૪/૨૦૨૧ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૬૫/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૬૬/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) (થ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ..

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અન.અધિ.વ્યકિત પ્રવેશ-પ્રતિબંધ/૧૬૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૬૮/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩)અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૬૯/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમની ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ ક. ૩૭ (૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૧૭૦/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૭૧/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧)અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./નાયબ મેનેજર/૧૭૨/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૭૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૭૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ-૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./CCTV કેમેરા/૧૭૫/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૧૭૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક, ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૭૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૭૮/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૧૭૯/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનાર વિદેશી નાગરીકની માહિતી અંગે/૧૮૦/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સિકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૧૮૧/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./મોબાઇલ/સીમકાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૧૮૨/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે. વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૧૮૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./નવરાત્રી ઉત્સવ મુર્તિ વિસર્જન અંગે/૧૮૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી અંગે/૧૮૫/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૧૮૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/૧૮૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૧૮૮/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./યુ.પી.એસ.સી. /૧૮૯/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું..

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૧૯૦/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ-૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક:એસ.બી./ડ્રોન કેમેરા/૧૯૧/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૯૨/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૯૪/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ઇદ-એ-મિલાદ/૧૯૫/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ઇદ-એ-મિલાદ/૧૯૬/૨૦૨૧. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./દિવાળી ફટાકડા ફોડવા અંગે/૧૯૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ તથા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૩(૧) (બી) (યુ) અન્વયે કાઢેલ હુકમ

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૧૯૮/૨૦૨૧. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ અંગે/૧૯૯/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૨૦૦/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સરકારી કચેરીઓમાં અન અધિ. વ્યકિત પ્રવેશ- પ્રતિબંધ/૨૦૧/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૨૦૨/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭(૩) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જેલ સુરક્ષા/૨૦૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૨૦૪/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/ ધ્વનિ પ્રદુષણ/૨૦૫/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: ટ્રાફિક/મેટ્રો રેલ/જાહેરનામું/૧૩૮૩૦/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧)બી અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: ટ્રાફિક/મેટ્રો રેલ/જાહેરનામું/૧૩૮૩૧/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧)બી અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./CCTV/કેમેરા/૨૦૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૨૦૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ટ્રાફિક-ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ/૨૦૮/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા ઉપર/૨૦૯/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૩૭(૩)ની અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું /૨૧૦/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનાર વિદેશી નાગરિકની માહિતી અંગે/૨૧૧/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સિકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૨૧૨/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./મોબાઇલ/સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૨૧૩/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે. વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૨૧૪/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./હથિયારબંધી/૨૧૫/૨૦૨૧.ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ની કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ..

 

ક્રમાંક: એસ.બી./કોરોના વાયરસ/૨૧૬/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૪) અન્વયે કરેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી/૨૧૭/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી/૨૧૮/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ક્રમાંક: એસ.બી./જાહેરનામું/મકાન-દુકાન-ઓફિસ-ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૨૧૯/૨૦૨૧.ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-12-2021