હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેરનામાં:-
Rating :  Star Star Star Star Star   

વર્ષ-૨૦૧૨ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૩ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૪ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૫ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૬ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૭ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૮ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૯ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦ર૦ ના જાહેરનામાં
 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/એસબી/મહિલા સુરક્ષા/સુરક્ષા/૦૧/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/યુનિવર્સીટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અન.અધિ.વ્યકિત પ્રવેશ અંગે/૦૨/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/સુરક્ષા એજન્સીના ગણવેશ લે-વેચ અંગે/૦૩/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/જાહેર જગ્યાએ જન્મ દિવસની ઉજવણી અંગે પ્રતિબંધ ફરમાવવા અંગે/૦૪/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/સ્પા મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી આપવા/૦૫/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/સાયકલ, મો.સા., ફોર વ્હિલ લે-વેચ અંગે/૦૬/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/મહિલા મજુરને પ્રાથમિક સુવિધા પુરી પાડવા અંગે/૦૭/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪-અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી/રાજકીય/બ્લ્યુ વ્હેલ, પબજી ગેમ્સ/૦૮/૨૦૨૦.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯પ૧ની કલમ ૩૩(૧)(બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી/મકરસંક્રાંતિ તહેવાર નિમીત્તે ટુ-વ્હીલર વાહનો પર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું/૦૯/૨૦૨૦.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯પ૧ની કલમ ૩૩(૧)(બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી/મકરસંક્રાંતિ તહેવાર નિમીત્તે જાહેર જગ્યાઓ પર પતંગ પકડવા અંગે/૧૦/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ટયુશન કલાસીસ અંગે/૧૧/ર૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./અન અધિ./વ્યકિત પ્રવેશ/૧ર/ર૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/હથિયારબંધી/૧૩/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા અંગે/૧૪/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/રાજકીય/ટયુશન કલાસીસમાં સુરક્ષા અંગે/૧૫/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/જેલ સુરક્ષા/૧૬/૨૦૨૦.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને ૧૯૫૧ની કલમ ૩૩(૧) "બી" હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસબી/રાજકીય/ટ્રાફિક/ઓટો રીક્ષા-ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૭/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસબી/પથિક સોફટવેર અંગેનું જાહેરનામું/૧૮/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/રાજકીય/ગરબા કલાસીસ અંગે/૧૯/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/ટેક્ષટાઇલ માર્કેટ અંગે/૨૦/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/ટીફીન બોક્ષ અંગે/૨૧/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૨૨/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૧) કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/હથિયારબંધી/૨૩/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસબી/ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૨૪/૨૦૨૦.

 

ધી ગુજરાત પોલીસ એકટની કલમ-૩૩(૧)બી અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : ટફક/રેલ્વે/ગરનાળુ/રીપેરીંગ/ઓવરબ્રીજ/વર્કકામ/જાહેરનામું/૨૫૫/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./CCTV કેમેરા/જાહેરનામું/૨૫/૨૦૨૦.

 

ધી ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૯૫૧ની કલમ-૩૩(૧)બી અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : ટફક/રોડ શો/જાહેરનામું/૩૧૯/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ફટાકડા ફોડવા, ડીસ્કો લાઇટ તથા ડી.જે. વગાડવા પર પ્રતિબંધ અંગે/૨૬/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે/૨૭/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/સીકયુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનું જાહેરનામું/૨૮/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની/માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૨૯/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મોબાઇલ/સીમકાર્ડ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૩૦/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૩૧/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/પ્લેગૃપ નર્સરી-૧ર વર્ષથી નાના બાળકો અંગે/૩૨/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૩૩/૨૦૨૦.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ-૧૪૪ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૩૭(૧) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૩૪/૨૦૨૦.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-02-2020