હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેરનામાં:-
Rating :  Star Star Star Star Star   

વર્ષ-૨૦૧૨ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૩ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-૨૦૧૪ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૫ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૬ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૭ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૮ ના જાહેરનામાં માટે અહી ક્લિક કરો
 
વર્ષ-ર૦૧૯ ના જાહેરનામાં
 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/ ૦૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :- એસ.બી./ટીફીન બોક્ષ અંગે/૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/ ૦૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/ ૦૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૦૫/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને–૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.:ક્રમાંકઃ એસબી/ લોક રક્ષક ભરતી વર્ગ-૩ ની લેખીત પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું/૦૬/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૭(૧)(૩) અન્વયે જાહેરનામું. :ક્રમાંકઃ એસબી/કોલેજ ચુંટણી/જાહેરનામું/૦૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યકરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/સાયકલ-મો.સા.લે-વેચ અંગે/૦૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./ સ્પા/મસાજ પાર્લરોની માહિતી/કર્મચારીની માહિતી આપવા/૦૯/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ની કલમ-૩૩(૧)(બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ. :ક્રમાંક: એસ.બી./મકરસંક્રાંતી/૧૦/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ની કલમ-૩૩(૧)(બી) અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./મકરસંક્રાંતી/ ૧૧/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મહિલા મજુરને પ્રાથમિક સુવિધા પુરી પાડવા અંગે/૧૨/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નંબર-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/બ્લ્યુ વ્હેલ, પબજી ગેમ્સ/૧૩/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/ ૧૪/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે/૧૫/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./અનઅધિ. વ્યક્તિ પ્રવેશ/૧૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર /૧૭/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને-૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા -ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ જેલસુરક્ષા/ ૧૯/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને – ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.:ક્રમાંકઃ એસબી/ (TAT-SEC) પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું/૨૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૨૧/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૨૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૨૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૨૫/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. :ક્રમાંક: એસ.બી/ ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૨૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું :ક્રમાંક: એસ.બી/ હોટલ CCTV કેમેરા/ જાહેરનામું/૨૭/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે /૨૮/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./રાજકીય/સિક્યુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પડવા અંગેનુ જાહેરનામું /૨૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૩૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ફટાકડા ફોડવાના પ્રતિબંધ અંગે/૩૧/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ પ્લેગૃપ-નર્સરી-૧૨ વર્ષથી નાના બાળકો અંગે/૩૨/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔધોગિક એકમો ભાડે આપવા /૩૩/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મોબાઇલ લે-વેચ અંગે મહિતી રાખવા બાબતે /૩૪/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/ ૩૫/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર /૩૬/ર૦૧૯

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા- ટેક્ષી કેબ અંગે/૩૭/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./ જાહેરનામું/ ધ્વનિ પ્રદૂષણ/ ૩૮/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ના ૨૨ માં અધિનીયમની કલમ-૩૩(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/જાહેર રોડ પર ક્રિકેટ રમવા અંગે/૩૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક: એસ.બી./લેબર કોટ્રાક્ટર-મુકાદમે મજુરની માહિતી જમા કરવવા અંગે/૪૦/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને – ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું.:ક્રમાંકઃ એસ.બી/ પરીક્ષા અંગેનું જાહેરનામું/૪૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક :- એસ.બી./ ટીફીન બોક્ષ અંગે/૪૨/ ૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૪૩/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર /૪૪/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/ ૪૫/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૪૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ સાયકલ, મો.સા., ફોર વ્હિલર લે-વેચ અંગે /૪૭/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક: એસ.બી./ સ્પા/ મસાજ પાર્લરોની માહિતી/ કર્મચારીની માહિતી આપવા/૪૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./મહિલા મજુરને પ્રાથમિક સુવિધા પુરી પાડવા અંગે/૪૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ -૧૯૭૩ ની કલમ -૧૪૪ હેઠળ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/લો.સ.ચુ.માં પ્રચાર વાહન અંગે/ ૫૦/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ ચુંટણી પ્રચાર વાહન /૫૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/લો.સ.ચુ.માં મુદ્રક પ્રકાશન અંગે/ ૫૨/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ, ૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ નોમીનેશન /૫૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ અતિથી ગૃહ /૫૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ પ્રાર્થના સ્‍થળ /૫૫/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/લો.સ.ચુ.માં મકાન મીલકત અંગે/૫૬/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/લો.સ.ચુ.માં હથીયારબંધી અંગે/૫૭/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/લો.સ.ચુ.માં કટ આઉટ અંગે/ ૫૮/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ મતદાર વાહન /૫૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ ચુંટણી પ્રચાર બંધ /૬૦ /૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ ચુંટણી બુથ /૬૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ શોર્ટ મેસેજ/૬૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ ચુંટણી બુથ /૬૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ ચુંટણી પર્યાવરણ/૬૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નંબર-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/બ્લ્યુ વ્હેલ, પબજી ગેમ્સ/૬૫/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે/૬૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ/૬૭/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ -૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. :ક્રમાંકઃ એસ.બી./ જાહેરનામું / હોળી-ધૂળેટી/૬૮/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૬૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૭૦/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા - ટેક્ષી કેબ અંગે/૭૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ જેલસુરક્ષા/૭૨/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૭૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અન અધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૭૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૭૫/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૭૬/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૭૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ -૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું :ક્રમાંક: એસ.બી/ હોટલ CCTV કેમેરા/ જાહેરનામું/૭૮/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી.હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે/૭૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./રાજકીય/સિક્યુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનુ જાહેરનામું /૮૦/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ફટાકડા ફોડવાના પ્રતિબંધ અંગે/૮૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૮૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ મકાન, દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૮૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ પ્લેગૃપ-નર્સરી-૧૨ વર્ષથી નાના બાળકો અંગે/ ૮૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મોબાઇલ લે-વેચ અંગે મહિતી રાખવા બાબતે/૮૫/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૮૬/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર /૮૭/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) "બી" હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા- ટેક્ષી કેબ અંગે/૮૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને–૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. :ક્રમાંકઃ એસબી/ગુજકેટ પરીક્ષા અંગેનુ જાહેરનામું/૮૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./ જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદૂષણ/૯૦/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ના ૨૨ માં અધિનિયમની કલમ-૩૩(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/જાહેર રોડ પર ક્રિકેટ રમવા અંગે/૯૧/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./લેબર કોન્ટ્રાક્ટર-મુકાદમે મજુરની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૯૨/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :- એસ.બી./ટીફીન બોક્ષ અંગે/૯૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૯૪/ ૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૯૫ /૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૯૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર /૯૭/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ સાયકલ, મો.સા.ફોર વ્હિલર લે-વેચ અંગે/૯૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./ સ્પા/ મસાજ પાર્લરોની માહિતી/ કર્મચારીની માહિતી આપવા/૯૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ હેઠળનું જાહેરનામુ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/અતિથી ગૃહ/૧૦૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મહિલા મજુરને પ્રાથમિક સુવિધા પુરી પાડવા અંગે/૧૦૧/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નંબર-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/બ્લ્યુ વ્હેલ,પબજી ગેમ્સ/૧૦૨/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ સુરક્ષા એજન્સીના ગણવેશ લે-વેચ અંગે/૧૦૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ જાહેર જગ્યાએ જન્મ દિવસની ઉજવણી અંગે પ્રતિબંધ ફરમાવવા અંગે/૧૦૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/લો.સ.ચુ.માં મતદાન ગણતરી અંગે/૧૦૫/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૦૬/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૦૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે/૧૦૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./અનઅધિ. વ્યક્તિ પ્રવેશ/ ૧૦૯/ ૨૦૧૯

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા -ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૧૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ગણેશ ઉત્સવ/૧૧૧/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ જેલસુરક્ષા/૧૧૨/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ ટ્યુશન ક્લાસીસમાં સુરક્ષા અંગે/૧૧૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૧૧૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૧૫/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૧૬/ર૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :- એસ.બી./ટીફીન બોક્ષ અંગે/૧૧૭/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૧૧૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૧૧૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ - ૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું:ક્રમાંક: એસ.બી/ હોટલ CCTV કેમેરા/ જાહેરનામું/૧૨૦/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને–૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું:ક્રમાંકઃ એસબી/રાજય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ-૩/૧૨૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજક્રીય/ફટાકડા ફોડવાના પ્રતિબંધ અંગે/૧૨૨/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./રાજકીય/સિક્યુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પડવા અંગેનું જાહેરનામું /૧૨૩/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૧૨૪/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હોટલ, લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે /૧૨૫/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ પ્લેગૃપ-નર્સરી-૧૨ વર્ષથી નાના બાળકો અંગે/૧૨૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યકરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./મોબાઇલ લે-વેચ અંગે માહિતી રાખવા બાબતે/૧૨૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ મકાન,દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા /૧૨૮/૨૦૧૯

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ના ૨૨ માં અધિનિયમની કલમ-૩૩(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક:એસ.બી./રાજકીય/વાવાઝોડા -જાહેરનામું/૧૨૯/૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૩૦/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૩૧/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ""બી"" હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા - ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૩૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/દશામા માતાજી/જન્માષ્ટમી/૧૩૩/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ સને–૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું. :ક્રમાંકઃએસબી/પોલીસ ઇન્સ્પેકટર(બિનહથિયારી) વર્ગ-૨/૧૩૪/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ના ૨૨ માં અધિનિયમની કલમ-૩૩(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/જાહેર રોડ પર ક્રિકેટ રમવા અંગે/૧૩૫/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./જાહેરનામું/ધ્વનિ પ્રદુષણ/૧૩૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./લેબર કોટ્રાક્ટર-મુકાદમે મજુરની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૧૩૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭ (૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૩૮/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૩૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અનઅધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૧૪૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મહિલા સુરક્ષા/૧૪૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./ સ્પા/ મસાજ પાર્લરોની માહિતી/ કર્મચારીની માહિતી આપવા/૧૪૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ સાયકલ, મો.સા., ફોર વ્હિલર લે-વેચ અંગે/૧૪૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ સુરક્ષા એજન્સીના ગણવેશ લે-વેચ અંગે/૧૪૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ જાહેર જગ્યાએ જન્મ દિવસની ઉજવણી અંગે પ્રતિબંધ ફરમાવવા અંગે/૧૪૫/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મહિલા મજુરને પ્રાથમિક સુવિધા પુરી પાડવા અંગે/૧૪૬/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નંબર-૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/બ્લ્યુ વ્હેલ, પબજી ગેમ્સ/ ૧૪૭/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે/૧૪૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./અનઅધિ. વ્યક્તિ પ્રવેશ/૧૪૯/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૫૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૫૧/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) "બી" હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા - ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૫૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ ટ્યુશન ક્લાસીસમાં સુરક્ષા અંગે/૧૫૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના નં.૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./જેલસુરક્ષા/૧૫૪/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ગણેશ ઉત્સવ/૧૫૫/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ : ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ ગરબા ક્લાસીસ અંગે/૧૫૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં.ર)ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ. : ક્રમાંક: એસ.બી/ ડ્રોન કેમેરા અંગેનું જાહેરનામું/૧૫૭/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :: ક્રમાંક : એસ.બી./ હથિયારબંધી/૧૫૮/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૫૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં. ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ ::ક્રમાંક :- એસ.બી./ટીફીન બોક્ષ અંગે/૧૬૧/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :: ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અન અધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૧૬૨/ ૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ ::ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૧૬૩/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ ની કલમ -૧૪૪ અન્વયેનું જાહેરનામું :ક્રમાંક: એસ.બી/ હોટલ CCTV કેમેરા/ જાહેરનામું/૧૬૪/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાક: એસ બી /જાહેરનામું /બકરી ઇદ/૧૬૫/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજક્રીય/ફટાકડા ફોડવાના પ્રતિબંધ અંગે/૧૬૬/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩(૧૯૭૪ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./રાજકીય/સિક્યુરીટી ગાર્ડની માહિતી પુરી પાડવા અંગેનુ જાહેરનામું /૧૬૭ /ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨)ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ કર્મચારી-મજુરો-કારીગરો-નોકરોની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૧૬૮/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હોટલ,લોજમાં રોકાણ કરનારની માહિતી પુરી પાડવા અંગે /૧૬૯/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ પ્લેગૃપ-નર્સરી-૧૨ વર્ષથી નાના બાળકો અંગે/૧૭૦/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./મોબાઇલ/ સીમ કાર્ડ લે-વેચ અંગે મહિતી રાખવા બાબતે/ ૧૭૧/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ મકાન,દુકાન, ઓફિસ, ઔદ્યોગિક એકમો ભાડે આપવા/૧૭૨/૨૦૧૯

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૭૩/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ:ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૭૪/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) ‘‘બી‘‘ હેઠળ જાહેરનામું :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ ટ્રાફીક/ઓટોરીક્ષા-ટેક્ષી કેબ અંગે/૧૭૫/૨૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-૧૯૫૧ ના ૨૨ માં અધિનિયમની કલમ-૩૩(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/જાહેર રોડ પર ક્રિકેટ રમવા અંગે/૧૭૬/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક :એસ.બી./જાહેરનામું/ ધ્વનિ પ્રદૂષણ/૧૭૭/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./લેબર કોન્ટ્રાક્ટર-મુકાદમે મજુરની માહિતી જમા કરાવવા અંગે/૧૭૮/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ગણેશ ઉત્સવ અબીલ, ગુલાલ, કંકુ અંગે/ ૧૭૯/ર૦૧૯.

 

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ સને -૧૯૫૧ ની કલમ- ૩૩(૧) "બી" હેઠળ જાહેરનામુ :ક્રમાક ટ્રાફીક/મહોરમ-તાજીયા/ જાહેરનામુ/૧૪૩૫/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૮૦/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૮૧/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./યુનિવર્સિટી/સ્કુલ/કોલેજમાં અન અધિ.વ્યક્તિ પ્રવેશ અંગે/૧૮૨/ ૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં-૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ મહિલા સુરક્ષા/૧૮૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ સને-૧૯૭૩(૧૯૭૪ ના નં ૨) ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./ સ્પા/ મસાજ પાર્લરોની માહિતી/ કર્મચારીની માહિતી આપવા/૧૮૪/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./ રાજકીય/ગણેશ ઉત્સવ દરમ્યાન લાઇવ ટેલીકાસ્ટ અંગે/૧૮૬/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી/ જાહેર જગ્યાએ જન્મ દિવસની ઉજવણી અંગે પ્રતિબંધ ફરમાવવા અંગે/૧૮૮/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-૩૭(૧)અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક:એસ.બી./ચાર કરતા વધુ વ્યકિત ભેગા થવા પર/૧૯૧/ર૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.ર) ની કલમ ૧૪૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૩૭(૧) અન્‍વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./હથિયારબંધી/૧૯૨/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક : એસ.બી./રાજકીય/ ટ્યુશન ક્લાસીસ અંગે/૧૯૩/૨૦૧૯.

 

ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ ની કલમ-૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ :ક્રમાંક: એસ.બી./અન અધિ. વ્યક્તિ પ્રવેશ/૧૯૪/૨૦૧૯.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-09-2019