હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માસીક ક્રાઇમ પત્રક, માહે ૧૦/૨૦૨૧, સુરત શહેર.

અ.

નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના

આજદિન સુધીના  

માહે. ૧૦/૨૦૨૧

ગયા વર્ષના

આજદિન સુધીના  

માહે. ૧૦/૨૦૨૦

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

ખુન

૯૨

૮૮

૯૧

૮૮

૧૧૬

૧૧૦

ખુનની કોશીષ

૬૨

૬૧

૬૭

૬૭

૮૨

૮૨

શૈ.મનુષ્ય વધ

કુલ ધાડ

૧૦

૧૦

હાઇવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

૧૦

૧૦

કુલ લુંટ

૩૪

૩૪

૩૬

૩૫

૪૩

૪૦

હાઇવે લુંટ(વીજી)

સાદી લુંટ

૩૧

૩૧

૩૫

૩૪

૪૨

૩૯

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

૩૬

૩૫

૧૬

૧૫

૨૦

૨૦

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

૩૦

૨૬

૩૧

૨૭

૩૪

૨૯

૧૨

રાતની ઘરફોડ

૧૪૫

૧૧૪

૧૬૨

૧૧૩

૧૮૬

૧૨૬

૧૩

ચોરીઓ કુલ

૧૩૬૮

૯૧૫

૧૧૪૩

૬૬૪

૧૩૫૮

૭૪૪

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવો

-

-

-

-

-

-

૧૫

ઠગાઇ

૩૯૯

૩૨૫

૨૦૮

૧૬૪

૨૮૫

૨૨૦

૧૬

વિશ્વાસઘાત

૯૨

૮૯

૫૫

૪૮

૭૦

૬૫

૧૭

ખોટા સિકકા

-

-

૧૮

બિગાડ

૧૪૩

૧૩૨

૧૧૫

૧૦૭

૧૪૫

૧૩૭

૧૯

હંગામો 

૧૨

૧૨

૧૮

૧૮

૨૦

૨૦

૨૦

ગે.કા.મંડળી

૨૧

ઝેરી પ્રદાર્થથી વ્‍યથા

-

-

-

-

૨૨

કૂલ વ્‍યથા

૩૨૯

૩૨૩

૩૪૦

૩૩૫

૩૬૦

૩૫૪

૨૩

સાદી વ્‍યથા

૧૯૯

૧૯૪

૨૩૨

૨૨૯

૨૨૧

૨૧૮

૨૪

મહા વ્‍યથા

૧૩૦

૧૨૯

૧૦૮

૧૦૬

૧૩૯

૧૩૬

૨૫

મ.હ.નયન

૨૩૪

૨૧૨

૧૫૨

૧૩૯

૧૫૯

૧૩૬

૨૬

સરકારી નોકર ઉપર હુમલો

૩૦

૩૦

૨૮

૨૭

૨૯

૨૮

૨૭

ફેટલ

૨૧૭

૧૮૪

૧૪૧

૧૧૨

૧૮૦

૧૪૭

૨૮

બીજા પરચુરણ

૧૩૪૫

૧૨૪૮

૮૧૬

૭૬૫

૧૧૧૨

૧૦૧૮

 

ભાગ-૧ થી ૫ નું ટોટલ

૪૫૯૧

૩૮૫૧

૩૪૩૬

૨૭૪૦

૪૨૨૩

૩૨૯૯

વાહન ચોરી

૭૩૭

૪૨૨

૬૩૬

૨૬૦

૭૬૯

૩૧૧

એમ કેસ

-

-

 

 

 

 

 

ભાગ-૬ ના ગુન્‍હા

આઇ.પી.સી.ભાગ-૬

૩૨૦૪૦

૩૨૦૨૨

૨૦૬૯૨

૨૦૬૭૭

૨૯૭૮૯

૨૯૭૭૩

જુગારધારા

૯૮૬

૯૮૬

૫૯૨

૫૯૨

૭૩૪

૭૩૪

પ્રોહીબીશન

૨૩૫૬૨

૨૩૫૬૨

૧૩૯૪૫

૧૩૯૪૫

૧૯૨૮૧

૧૯૨૮૧

પરચુરણ ભાગ-૬

૭૧૮૫

૭૧૬૫

૩૮૬૦

૩૮૩૭

૫૫૭૬

૫૫૬૩

ટોટલ ભાગ-૬

૬૩૭૭૩

૬૩૭૩૫

૩૯૦૮૯

૩૯૦૫૧

૫૫૩૮૦

૫૫૩૫૧

 

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ

ભાગ-૧ થી ૬

૬૮૩૬૪

૬૭૫૮૬

૪૨૫૨૫

૪૧૭૯૧

૫૯૬૦૩

૫૮૬૫૦

 

અટકાયતી પગલાનું માસીક પત્રક, માહે ૧૦/૨૦૨૧, સુરત શહેર

અ.

નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના આજદિન

સુધીના  માહે.૧૦/૨૦૨૧ 

ગયા વર્ષના આજદિન

સુધીના માહે.૧૦/૨૦૨૦

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

સી.પી.સી.૧૦૭

૨૩૫૮૧

૧૮૭૪૯

૨૫૧૩૦

સી.પી.સી.૧૦૯

૯૧૭૩

૬૧૫૨

૯૭૦૭

સી.પી.સી.૧૧૦

૯૦૭૪

૫૭૨૧

૯૧૩૮

બી.પી.એ.૫૬,૫૭

૫૧૦

૩૦૪

૪૨૮

બી.પી.એ.૧૨૨

૧૬૦

૫૫

૮૪

બી.પી.એ.૧૨૪

૩૬

૧૩

૧૬

પ્રોહીબીશન-૯૩

૨૭૬૫

૧૮૩૧

૨૩૮૪

પાસા

૫૫૨

૪૦૨

૫૩૬

નાસા

-

-

-

૧૦

ટોટલ

૪૫૮૫૧

૩૩૨૨૭

૪૭૪૨૩

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-12-2021