હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માસીક ક્રાઇમ પત્રક માહે.૧૨/૨૦૧૯ સુરત શહેર.

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના

આજદિન સુધીના  

માહે. ૧૨/૨૦૧૯

ગયા વર્ષના

આજદિન સુધીના  

માહે. ૧૨/૨૦૧૮

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

ખુન

૯૭

૯૧

૧૦૮

૧૦૦

૧૦૮

૧૦૦

ખુનની કોશીષ

૧૧૨

૧૧૨

૧૩૧

૧૩૧

૧૩૧

૧૩૧

શિ.મ.વધ

૧૦

૧૦

૧૧

૧૧

૧૧

૧૧

કૂલ ધાડ

૧૮

૧૬

૩૦

૨૮

૩૦

૨૮

હાઇવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

૧૮

૧૬

૩૦

૨૮

૩૦

૨૮

કૂલ લુંટ

૧૬૩

૧૨૧

૧૮૩

૧૧૩

૧૮૩

૧૧૩

હાઇવે લુંટ(વીજી)

સાદી લુંટ

૧૫૮

૧૧૮

૧૮૨

૧૧૨

૧૮૨

૧૧૨

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

૨૯

૨૮

૪૩

૪૨

૪૩

૪૨

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

૩૩

૧૧

૩૮

૧૮

૩૮

૧૮

૧૨

રાતની ઘરફોડ

૩૭૩

૧૪૩

૩૪૦

૧૩૬

૩૪૦

૧૩૬

૧૩

ચોરીઓ કૂલ

૩૨૨૩

૧૧૬૯

૨૦૮૬

૮૨૬

૨૦૮૬

૮૨૬

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવો

-

-

-

-

-

-

૧૫

ઠગાઇ

૭૪૨

૬૫૦

૭૫૬

૫૯૭

૭૫૬

૫૯૭

૧૬

વિશ્વાસઘાત

૩૫

૩૧

૪૧

૩૭

૪૧

૩૭

૧૭

ખોટા સિકકા

૧૮

બિગાડ

૧૬

૧૪

૧૩

૧૦

૧૩

૧૦

૧૯

હંગામો  

૮૨

૮૧

૧૪૨

૧૪૧

૧૪૨

૧૪૧

૨૦

ગે.કા.મંડળી

૧૭

૧૫

૨૨

૨૦

૨૨

૨૦

૨૧

ઝેરી પ્રદાર્થથી વ્‍યથા

-

-

-

-

૨૨

કૂલ વ્‍યથા

૫૪૪

૫૨૮

૫૩૧

૫૧૦

૫૩૧

૫૧૦

૨૩

સાદી વ્‍યથા

૩૮૮

૩૭૫

૩૯૦

૩૭૯

૩૯૦

૩૭૯

૨૪

મહા વ્‍યથા

૧૫૬

૧૫૩

૧૪૧

૧૩૧

૧૪૧

૧૩૧

૨૫

મ.હ.નયન

૪૨૯

૩૮૦

૪૧૧

૩૬૩

૪૧૧

૩૬૩

૨૬

સરકારી નોકર ઉપર હુમલો

૩૯

૩૫

૪૫

૪૨

૪૫

૪૨

૨૭

ફેટલ

૨૭૬

૨૦૨

૩૦૮

૨૩૫

૩૦૮

૨૩૫

૨૮

બીજા પરચૂરણ

૧૬૬૦

૧૪૬૬

૧૪૯૧

૧૩૧૩

૧૪૯૧

૧૩૧૩

 

કુ્‍લ ભાગ-૧ થી ૫ ના ટોટલ

૭૯૦૫

૫૧૧૦

૬૭૩૬

૪૬૭૭

૬૭૩૬

૪૬૭૭

વાહન ચોરી

૧૩૭૮

૩૧૧

૧૩૪૩

૩૮૩

૧૩૪૩

૩૮૩

એમ કેસ

 

 

 

ભાગ-૬ ના ગુન્‍હા

આઇ.પી.સી.ભાગ-૬

૧૪૮૧૬

૧૪૭૯૭

૨૪૬૫૭

૨૪૬૨૫

૨૪૬૫૭

૨૪૬૨૫

જુગારધારા

૯૩૫

૯૩૫

૮૫૭

૮૫૭

૮૫૭

૮૫૭

પ્રોહીબીશન

૨૩૯૫૭

૨૩૯૫૭

૨૧૯૨૦

૨૧૯૨૦

૨૧૯૨૦

૨૧૯૨૦

પરચુરણ ભાગ-૬

૬૪૬૯

૬૪૫૦

૬૨૧૩

૬૧૭૮

૬૨૧૩

૬૧૭૮

ટોટલ ભાગ-૬

૪૬૧૭૭

૪૬૧૩૯

૫૩૬૪૭

૫૩૫૮૦

૫૩૬૪૭

૫૩૫૮૦

 

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ

ભાગ-૧ થી ૬

૫૪૦૮૨

૫૧૨૪૯

૬૦૩૮૩

૫૮૨૫૭

૬૦૩૮૩

૫૮૨૫૭

 

અટકાયતી પગલાનું માસીક પત્રક માહે. ૧૨/૨૦૧૯ સુરત શહેર

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના આજદિન સુધીના  માહે. ૧૨/૨૦૧૯ 

ગયા વર્ષના આજદિન સુધીના માહે. ૧૨/૨૦૧૮

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

સી.પી.સી.૧૦૭

૩૧૩૪૩

૨૨૮૬૩

૨૨૮૬૩

સી.પી.સી.૧૦૯

૧૨૨૧૬

૮૯૯૩

૮૯૯૩

સી.પી.સી.૧૧૦

૧૨૪૭૫

૯૯૧૬

૯૯૧૬

બી.પી.એ.૫૬,૫૭

૮૫૬

૭૩૪

૭૩૪

બી.પી.એ.૧૨૨

૨૨૨

૧૩૩

૧૩૩

બી.પી.એ.૧૨૪

૫૩

૬૨

૬૨

પ્રોહીબીશન-૯૩

૩૦૪૩

૧૯૭૪

૧૯૭૪

પાસા

૪૬૧

૩૬૭

૩૬૭

નાસા

-

-

-

૧૦

ટોટલ

૬૦૬૬૯

૪૫૦૪૨

૪૫૦૪૨

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-01-2020