હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માસીક ક્રાઇમ પત્રક માહે.૭/૨૦૧૯ સુરત શહેર.

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના

આજદિન સુધીના  

   માહે. ૭/૨૦૧૯

ગયા વર્ષના

આજદિન સુધીના  

    માહે. ૭/૨૦૧૮ 

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

ખુન

૫૯

૫૬

૬૩

૫૭

૧૦૮

૧૦૦

ખુનની કોશીષ

૭૨

૭૧

૭૫

૭૪

૧૩૨

૧૩૧

શિ.મ.વધ

૧૧

૧૧

કૂલ ધાડ

૧૦

૧૮

૧૭

૩૦

૨૮

હાઇવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

૧૦

૧૮

૧૭

૩૦

૨૮

કૂલ લુંટ

૧૦૯

૭૧

૧૧૬

૭૪

૧૮૧

૧૦૧

હાઇવે લુંટ(વીજી)

સાદી લુંટ

૧૦૬

૭૦

૧૧૪

૭૩

૧૭૯

૧૦૦

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

૧૧

૧૦

૩૩

૩૨

૪૩

૪૨

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

૧૭

૨૫

૧૪

૩૮

૧૬

૧૨

રાતની ઘરફોડ

૨૨૧

૬૯

૨૧૪

૮૩

૩૪૦

૧૨૪

૧૩

ચોરીઓ કૂલ

૧૬૯૬

૫૨૨

૧૨૮૪

૫૧૨

૨૦૮૭

૭૬૩

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવો

-

-

-

-

-

-

૧૫

ઠગાઇ

૪૩૩

૩૬૭

૪૦૦

૩૦૭

૭૫૪

૬૦૮

૧૬

વિશ્વાસઘાત

૨૬

૨૩

૨૭

૨૫

૪૩

૪૦

૧૭

ખોટા સિકકા

૧૮

બિગાડ

૧૩

૧૦

૧૯

હંગામો  

૪૭

૪૬

૮૫

૮૪

૧૪૧

૧૪૦

૨૦

ગે.કા.મંડળી

૧૧

૨૨

૨૦

૨૧

ઝેરી પ્રદાર્થથી વ્‍યથા

-

-

-

-

૨૨

કૂલ વ્‍યથા

૩૪૨

૩૨૮

૩૨૪

૩૧૦

૫૩૩

૫૧૩

૨૩

સાદી વ્‍યથા

૨૫૧

૨૩૯

૨૩૨

૨૨૪

૩૯૨

૩૮૨

૨૪

મહા વ્‍યથા

૯૧

૮૯

૯૨

૮૬

૧૪૧

૧૩૧

૨૫

મ.હ.નયન

૨૮૨

૨૩૨

૨૫૫

૨૨૫

૪૨૯

૩૬૦

૨૬

સરકારી નોકર ઉપર હુમલો

૨૮

૨૫

૩૦

૨૮

૪૫

૪૨

૨૭

ફેટલ

૧૬૫

૧૨૦

૧૭૮

૧૩૮

૩૦૩

૨૨૫

૨૮

બીજા પરચૂરણ

૯૬૬

૮૫૦

૮૫૬

૭૩૯

૧૪૭૭

૧૨૯૩

 

કુ્‍લ ભાગ-૧ થી ૫ ના ટોટલ

૪૫૧૨

૨૮૩૦

૪૦૦૭

૨૭૪૧

૬૭૩૬

૪૫૭૧

વાહન ચોરી

૮૧૦

૧૫૧

૮૨૪

૨૪૧

૧૩૪૩

૩૪૪

એમ કેસ

 

 

 

 

 

 

 

ભાગ-૬ ના ગુન્‍હા

આઇ.પી.સી.ભાગ-૬

૧૦૯૬૩

૧૦૯૫૭

૧૪૯૮૯

૧૪૯૭૦

૨૪૬૫૭

૨૪૬૩૭

જુગારધારા

૫૨૨

૫૨૨

૪૫૦

૪૫૦

૮૫૭

૮૫૭

પ્રોહીબીશન

૧૩૮૦૭

૧૩૮૦૭

૧૨૬૪૯

૧૨૬૪૯

૨૧૯૨૦

૨૧૯૨૦

પરચુરણ ભાગ-૬

૩૮૭૯

૩૮૭૪

૨૮૯૮

૨૮૮૮

૬૨૧૩

૬૨૦૬

ટોટલ ભાગ-૬

૨૯૧૭૧

૨૯૧૬૦

૩૦૯૮૬

૩૦૯૫૭

૫૩૬૪૭

૫૩૬૨૦

 

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ

ભાગ-૧ થી ૬

૩૩૬૮૩

૩૧૯૯૦

૩૪૯૯૩

૩૩૬૯૮

૬૦૩૮૩

૫૮૧૯૧

 

અટકાયતી પગલાનું માસીક પત્રક માહે. ૭/૨૦૧૯ સુરત શહેર

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના આજદિન સુધીના  માહે. ૭/૨૦૧૯ 

ગયા વર્ષના આજદિન સુધીના માહે.૭/૨૦૧૮

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

સી.પી.સી.૧૦૭   

૧૮૬૪૩

૧૨૬૨૩

૨૨૮૬૩

સી.પી.સી.૧૦૯   

૭૨૬૨

૫૦૮૪

૮૯૯૩

સી.પી.સી.૧૧૦

૭૯૮૧

૫૧૨૨

૯૯૧૬

બી.પી.એ.૫૬,૫૭

૬૬૨

૫૪૧

૭૩૪

બી.પી.એ.૧૨૨

૧૫૮

૮૭

૧૩૩

બી.પી.એ.૧૨૪

૩૩

૫૦

૬૨

પ્રોહીબીશન-૯૩

૨૧૨૨

૧૧૨૭

૧૯૭૪

પાસા

૨૯૫

૧૪૦

૩૬૭

નાસા   

-

-

-

૧૦

ટોટલ

૩૭૧૫૬

૨૪૭૭૪

૪૫૦૪૨

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-09-2019