હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માસીક ક્રાઇમ પત્રક માહે.૧/૨૦૧૯ સુરત શહેર.

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના

આજદિન સુધીના  

   માહે. ૧/૨૦૧૯

ગયા વર્ષના

આજદિન સુધીના  

    માહે. ૧/૨૦૧૮ 

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

ખુન

૧૦

૧૦૮

૧૦૦

ખુનની કોશીષ

૧૧

૧૧

૧૩૨

૧૩૧

શિ.મ.વધ

-

-

૧૧

૧૧

કૂલ ધાડ

-

-

૩૦

૨૮

હાઇવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

-

-

૩૦

૨૮

કૂલ લુંટ

૧૨

૧૮

૧૪

૧૮૧

૧૦૧

હાઇવે લુંટ(વીજી)

-

-

-

-

સાદી લુંટ

૧૨

૧૮

૧૪

૧૭૯

૧૦૦

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

-

-

૪૩

૪૨

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

-

૩૮

૧૬

૧૨

રાતની ઘરફોડ

૨૭

૪૦

૧૯

૩૪૦

૧૨૪

૧૩

ચોરીઓ કૂલ

૧૯૧

૩૭

૨૫૩

૧૨૨

૨૦૮૭

૭૬૩

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવો

-

-

-

-

-

-

૧૫

ઠગાઇ

૪૦

૩૩

૬૭

૪૬

૭૫૪

૬૦૮

૧૬

વિશ્વાસઘાત

૪૩

૪૦

૧૭

ખોટા સિકકા

-

-

-

-

૧૮

બિગાડ

-

-

૧૩

૧૦

૧૯

હંગામો  

૧૫

૧૨

૧૪૧

૧૪૦

૨૦

ગે.કા.મંડળી

-

-

-

-

૨૨

૨૦

૨૧

ઝેરી પ્રદાર્થથી વ્‍યથા

-

-

-

-

-

૨૨

કૂલ વ્‍યથા

૪૮

૪૬

૫૨

૪૭

૫૩૩

૫૧૩

૨૩

સાદી વ્‍યથા

૩૮

૩૬

૪૦

૩૭

૩૯૨

૩૮૨

૨૪

મહા વ્‍યથા

૧૦

૧૦

૧૨

૧૦

૧૪૧

૧૩૧

૨૫

મ.હ.નયન

૪૭

૩૨

૩૭

૩૫

૪૨૯

૩૬૦

૨૬

સરકારી નોકર ઉપર હુમલો

૪૫

૪૨

૨૭

ફેટલ

૩૨

૨૪

૩૪

૨૩

૩૦૩

૨૨૫

૨૮

બીજા પરચૂરણ

૧૩૧

૧૧૫

૧૬૧

૧૩૮

૧૪૭૭

૧૨૯૩

 

કુ્‍લ ભાગ-૧ થી ૫ ના ટોટલ

૫૬૧

૩૨૯

૭૧૬

૪૮૭

૬૭૩૬

૪૫૭૧

વાહન ચોરી

૧૨૫

૧૪

૧૪૮

૫૬

૧૩૪૩

૩૪૪

એમ કેસ

-

-

-

-

 

 

 

 

 

ભાગ-૬ ના ગુન્‍હા

આઇ.પી.સી.ભાગ-૬

૧૨૭૯

૧૨૭૯

૧૬૪૭

૧૬૪૭

૨૪૬૫૭

૨૪૬૩૭

જુગારધારા

૬૫

૬૫

૪૬

૪૬

૮૫૭

૮૫૭

પ્રોહીબીશન

૧૫૮૯

૧૫૮૯

૧૫૩૫

૧૫૩૫

૨૧૯૨૦

૨૧૯૨૦

પરચુરણ ભાગ-૬

૫૬૯

૫૬૯

૪૦૭

૪૦૭

૬૨૧૩

૬૨૦૬

ટોટલ ભાગ-૬

૩૫૦૨

૩૫૦૨

૩૬૩૫

૩૬૩૫

૫૩૬૪૭

૫૩૬૨૦

 

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ

ભાગ-૧ થી ૬

૪૦૬૩

૩૮૩૧

૪૩૫૧

૪૧૨૨

૬૦૩૮૩

૫૮૧૯૧

 

અટકાયતી પગલાંનું માસીક પત્રક માહે. ૧/૨૦૧૯ સુરત શહેર

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના આજદિન સુધીના  માહે.૧/૨૦૧૯ 

ગયા વર્ષના આજદિન સુધીના માહે.૧/૨૦૧૮

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

સી.પી.સી.૧૦૭   

૧૭૬૫

૧૪૦૧

૨૨૮૬૩

સી.પી.સી.૧૦૯   

૬૮૦

૬૪૫

૮૯૯૩

સી.પી.સી.૧૧૦

૭૫૧

૭૪૧

૯૯૧૬

બી.પી.એ.૫૬,૫૭

૪૦

૩૮

૭૩૪

બી.પી.એ.૧૨૨

૧૦

૧૩૩

બી.પી.એ.૧૨૪

૧૦

૬૨

પ્રોહીબીશન-૯૩

૧૦૨

૭૫

૧૯૭૪

પાસા

૩૧

૧૨

૩૬૭

નાસા   

-

-

-

૧૦

ટોટલ

૩૩૮૨

૨૯૩૨

૪૫૦૪૨

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-03-2019