હું શોધું છું

હોમ  |

કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી
Rating :  Star Star Star Star Star   

પોલીસ કર્મચારીઓ કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી અંગેની ફરજ નીચે મુજબ બજાવે છે.

 • સુરત શહેરમાં મહાનુભાવો મુલાકાતે પધારે ત્યારે તેઓશ્રીઓની કેટેગરી મુજબની સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવે છે.
 • સુરત શહેરમાં કોમ્યુનલ બનાવો તેમજ વર્ગ વિગ્રહના બનાવો દરમિયાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવામાં આવે છે.
 • સુરત શહેરમાં ધાર્મિક તહેવારો તેમજ મેળા અને ઉત્સવો સંબંધે અગાઉથી આયોજન કરી કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવામાં આવે છે.
 • સુરત શહેરમાં ધરણા, રેલી, આત્મવિલોપન અને હડતાલ જેવા કાર્યક્રમો દરમિયાન અગમચેતીના ભાગરૂપે કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવામાં આવે છે.
 • સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે જ્યારે પણ વધુ ફોર્સની જરૂર જણાય ત્યારે એસ.આર.પી., હોમગાર્ડ અને જી.આર.ડી.ની મદદ લેવામાં આવે છે.

રાજયમાં વઘતી જતી ગુનાખોરી અટકાવવા કરવામાં આવેલ પ્રયાસો અને કરાયેલ જરૂરી સુચનો:-

 • નવી નાઇટ રાઉન્ડી સ્કીઅમ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.
 • દરરોજ વહેલી સવારે નાકાબંઘી અને વાહન ચેકીંગની સ્કીકમ અમલમાં મુકેલ છે.
 • મકાન/ બંગલાઓમાં કામ માટે રાખવામાં આવતા ઘરઘાટી, નોકર, ડ્રાઇવર, રસોઇયા, વોચમેન, માળી વિગેરેની માહિતી દરેક પો.સ્ટેટ. સ્ત રે રાખવા બાબતે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
 • કારખાનેદારો, મકાન બાંઘકામ બિલ્ડંર્સ, ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગ, હીરા ઉદ્યોગ તથા અન્ય ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલા તમામ પ્રાઇવેટ સેકટરોના માલીકો/ મેનેજમેન્ટત સ્ટાતફ ઘ્વાલરા કોન્ટ્રા કટર, કર્મચારી, કારીગરો અને મજુરની માહિતી સંબઘીત પો.સ્ટેજ.માં રાખવા બાબતે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
 • રહેણાંક વિસ્તારરો તથા ઔદ્યોગિક વિસ્તા‍રો માર્કેટો ( કોમર્શીયલ કોમ્લેાડ ક્ષ) વિગેરેમાં અનુક્રમે મકાનો, ધંધાના એકમો, દુકાનો અને મકાનો ભાડે આપે ત્યાારે તેની માહિતી સંબઘીત પો.સ્ટે‍.ને આ૫વી અને પો.સ્ટે,.માં તેની માહિતી રાખવા બાબતે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
 • તમામ પ્લે્ ગૃ૫, નર્સરી તથા શાળાઓમાં ૧૨ વર્ષ અને તેનાથી ઓછી વયના બાળકો માટે ભાડેથી રાખવામાં આવતા વાહનો જેવા કે, ઓટોરીક્ષા, મીનીબસ, મારૂતીવાન જેવા વાહનોના રજીસ્ટ્રેડશન નંબર, ડ્રાઇવરનું નામ, સરનામું ટેલીફોન નંબર/ મોબાઇલ નંબર લાયસન્સજ અને ફોટા તથા વાહન માલીકનું નામ, સરનામું વિગેરે માહિતી સંબઘીત પો.સ્ટેમ.ને આ૫વી અને પો.સ્ટેા.માં તેની માહિતી રાખવા બાબતે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
 • સીકયુરીટી એજન્સીબઓ તરફથી નોકરી ઉ૫ર રાખેલ માણસોની માહિતીનું રેકર્ડ રાખવા અંગે અને નોકરી ઉ૫ર મુકતા ૫હેલા તેમની પોલીસ કલીયરન્સો લેવા અંગે.
 • દેશમાં થયેલ આંતકવાદી હુમલાને ધ્યાલને લેતા સલામતીની દ્રષ્ટિહએ શહેરમાં પ્રવેશવાના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ચેક પોસ્ટોલ ઉભા કરી વાહન તેમજ શકમંદ ઇસમોનું ચેકીંગની કામગીરી સતત રાઉન્ડહ ધી કલોક શરૂ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તાચરોનું પ્‍ાણ પો.સ્ટે . ધ્વા‍રા અવાર નવાર ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવે છે.
 • આંતકવાદીઓ ધ્વાેરા દરિયાઇ માર્ગે પણ હુમલો કરે તે શકયતાને ધ્યા ને લઇ અત્રેના મરીન પો.સ્ટે..ની બોટ ધ્વાવરા દરીયાઇ પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવે છે. તથા મરીન પો.સ્ટે.. ધ્વાનરા દરિયા કાંઠા વિસ્તાલરમાં શંકાસ્પાદ ઇસમો, ચીજવસ્તુકઓને ચેકીંગ કરવામાં આવે છે.

ઉ૫રોકત તમામ જાહેરનામામાં ૫બ્લી ક તરફથી માહિતી પોલીસને આ૫વાની જોગવાઇ કરેલ છે. જેનાંથી ૫રપ્રાંતીયો વિગેરની હકીકત પોલીસ પાસે આવે અને ભવિષ્યલમાં તે ગુનાઓ શોઘવામાં કામ લાગે ઉ૫રાંત અ૫હરણના કિસ્સાન અટકાવવા માટે સ્કુ લોમાં ૧૨ વર્ષથી નાના છોકરાઓને મુકવા આવનાર તેમજ લઇ જનાર વ્યાકિતઓ અંગેની હકિકત રાખવા સ્કુ લ સંચાલકોને સુચના આપેલ છે.

 • સ્પે‍શીયલ ઓપરેશન ગૃ૫ની રચના કરવામાં આવેલ છે.
 • સુરત શહેરની રેડ એલર્ટ સ્કી૫મ નવેસરથી રીવાઇઝ કરી તે અંગેનો અભ્યાેસ કરવામાં આવે છે. અને અમુક કિસ્સાનમાં તેનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે. જેથી મુખ્યભ બનાવ બનેથી તાત્કાેલીક શહેરના મુખ્યે નાકાઓ ઉ૫ર ચેકીંગ વિગેરે શરૂ થઇ શકે અને ગુનેગારો ૫કડાય શકે.
 • વાહન ચોરીઓ અટકાવવા માટે પો.સ્ટેન. સ્તીરે તેમજ અમુક વખત અત્રેની સુચના અનુસાર ખાસ વાહન પેટ્રોલીંગ, વાહન ચેકીંગ, નાકાબંઘી વિગેરે કરવામાં આવે છે.
 • રાત્રીના ૧૧ વાગ્યાે ૫છી બીન જરૂરી રોડ ઉ૫ર અવર જવર તેમજ હોટલ વિગેરે બંઘ કરાવવા માટે ૫ણ કાર્યવાહી કરાવવામાં આવે છે.
 • સી.આર.પી.સી. ૧૦૯, બી.પી.એકટ ૧૨૨, ૧૨૪, ૫૬-૫૭ અને પાસા વિગેરે હેડો હેઠળ વધુમાં વધુ ૫ગલા લેવા માટે સુચના આ૫વામાં આવેલ છે.
 • નાસતા ફરતા આરોપીઓને ૫કડાવા માટે તેમજ જે ૫કડાયેલ નહી તેમના વિરૂધ્ધપ કાયદેસરના વોરંટ વગેરે મેળવી (Proclaimed offender) તરીકે જાહેર કરવા અંગે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
 • દર પંદર દિવસે તમામ અઘિકારીશ્રીઓની ટી, ક્રાઇમ કોન્ફેરન્સધ અને દર ત્રણ મહીને જનરલ ક્રાઇમ કોન્ફરરન્સ બોલાવી ક્રાઇમ, કાયદો અને વ્ય વસ્થાર બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

  સુરત શહેરમાં એશિયા ખંડના મોટ મોટા ઔદ્યોગિક એકમો જેવા કે, ઓ.એન.જી.સી.- ક્રિભકો, એન.ટી.પી.સી., રિલાયન્સ, એલ એન્ડ ટી, એસ્સાર તેમજ ગેઇન, સેલ કંપની જેવા એકમો આવેલા છે. આ ઔદ્યોગિક એકમોમાં રાજયના તમામ જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય રાજ્યોના મજુર વર્ગ તેમજ વેપારી વર્ગ ખૂબજ મોટા પ્રમાણમાં ધંધા રોજગાર અર્થે સુરત શહેરમાં તેમજ શહેર બહારના છેવાડાના વિસ્તારમાં આવી વસેલ છે. આ ઔદ્યોગિક એકમો ઉપરાંત સુરત શહેરના મુખ્ય ઉદ્યોગ જરી ઉદ્યોગ , કાપડ ઉદ્યોગ તેમજ હીરા ઉદ્યોગ ખૂબજ મોટા પ્રમાણમાં સુરત શહેરમાં ચાલે છે. આ ઉદ્યોગોમાં મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ ખૂબજ મોટી સંખ્યામાં સંકળાયેલા છે. આવા ઉદ્યોગોમાં આવતી તેજી મંદીના કારણે તેમજ બહારથી મજૂરી અર્થે આવતા મજૂર વર્ગને કોઇ કામ ધંધો નહી મળતા તેમજ આવા મજૂર-વેપારી વર્ગ સાથે ગુનાહિત માનસ ધરાવતા ઇસમો પણ શહેરમાં પોતાની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરવા આવી ગુનાહિત કૃત્ય કરી ચાલ્યા જાય છે. જે હકીકત પણ નકારી શકાય નહીં.
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-06-2010