હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ  માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

મદદનીશ માહિતી અધિકારી
A.P.I.O.

માહિતી અધિકારી
P.I.O.

એપેલેટ અધિકારી
Appellate Authority

વરાછા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. વરાછા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૫૪૪૪૯૬

પો.ઇ. વરાછા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૫૫૪૪૮૬

polstn-var-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એ)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૯૭

કાપોદ્રા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. કાપોદ્રા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૫૭૭૫૭૯

પો.ઇ. કાપોદ્રા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૫૭૪૯૬૫

polstn-kapod-sur@gujarat.gov.in

સરથાણા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. સરથાણા પો.સ્‍ટે.

ટેલી. નં.૨૯૧૬૫૯૭

પો.ઇ. સરથાણા પો.સ્‍ટે.

 ટેલી. નં.૨૯૧૬૫૯૭

polstn-sarthana-sur@gujarat.gov.in

ઉધના પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ઉધના પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૭૭૧૫૫

પો.ઇ.  ઉધના પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૮૨૩૨૯

polstn-udhna-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (બી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૨૭૭૧૫૪

 

 

લીમ્‍બાયત પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. લીમ્‍બાયત પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૭૭૦૦૧

પો.ઇ. લીમ્‍બાયત પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૮૨૩૨૮

 polstn-lim-sur@gujarat.gov.in

ડીંડોલી પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ડીંડોલી પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૨૭૯૧૦૦  

પો.ઇ. ડીંડોલી પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૨૭૯૧૦૦

 polstn-dindoli-sur@gujarat.gov.in

ગોડાદરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ગોડાદરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૫૨૮૦૦૮  

પો.ઇ. ગોડાદરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૫૨૮૦૦૮

 

મહિધરપુરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. મહિધરપુરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૪૨૨૧૬૩

પો.ઇ. મહિધરપુરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૪૧૫૫૭૧

polstn-mahidhar-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (સી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૪૨૦૨૭૬

સલાબતપુરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. સલાબતપુરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૩૨૪૨૨૯

પો.ઇ.  સલાબતપુરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૩૬૮૮૯૬

polstn-salabat-sur@gujarat.gov.in

પુણા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. પુણા પો.સ્‍ટે.

ટેલી. નં.૨૬૪૦૫૦૦

પો.ઇ. પુણા પો.સ્‍ટે.   ટેલી.નં.૨૬૪૮૧૦૦

 polstn-puna-sur@gujarat.gov.in

ચોકબજાર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ચોકબજાર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૪૨૪૧૮૫

પો.ઇ. ચોકબજાર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૭૩૧૧૭૩

polstn-chock-sur@gujarat.gov.in

 

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર    (ડી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૫૩૩૩૨૫

લાલગેટ પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. લાલગેટ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૪૨૩૩૫૮

પો.ઇ. લાલગેટ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૪૨૩૩૫૮

polstn-lalgate-sur@gujarat.gov.in

સીંગણપોર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. સીંગણપોર પો.સ્ટે.

ટેલી. નં. ૨૫૧૪૪૫૭

પો.ઇ. સીંગણપોર પો.સ્ટે.

ટેલી. નં. ૨૫૧૪૪૫૭

polstn-singanpor-sur@gujarat.gov.in

કતારગામ પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. કતારગામ  પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૫૩૨૫૩૫

પો.ઇ. કતારગામ  પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૫૩૨૫૩૫

polst-katar-sur@gujarat.gov.in

અઠવાલાઇન્‍સ પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. અઠવાલાઇન્‍સ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૪૬૩૮૨૭

પો.ઇ. અઠવાલાઇન્‍સ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૪૬૦૯૫૯

polstn-atwa-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર  (ઇ)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૪૬૨૫૭૦

ઉમરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ઉમરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૬૬૯૪૨૮

પો.ઇ. ઉમરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૬૬૬૨૯૫

 polstn-umra-sur@gujarat.gov.in

ખટોદરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. ખટોદરા પો.સ્‍ટે.

ટેલી. ૨૬૩૩૮૦૦

પો.ઇ. ખટોદરા પો.સ્‍ટે. ટેલી.નં.૨૬૩૩૯૦૦

polstn-khato-sur@gujarat.gov.in

સચીન પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. સચીન પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૩૯૨૨૫૮

પો.ઇ. સચીન પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૩૯૫૭૩૪

 polstn-sachin-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એફ)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૮૯૩૮૦૦

સચીન GIDC પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ.સચીન GIDC પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૩૯૯૨૦૦

પો.ઇ.સચીન GIDC પો.સ્‍ટે.
મો.નં.૨૩૯૯૨૦૦

polstn-sachingidc-sur@gujarat.gov.in

પાંડેસરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. પાંડેસરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૮૯૦૨૦૦

પો.ઇ. પાંડેસરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૮૯૯૦૩૩

polstn-pande-sur@gujarat.gov.in

અમરોલી પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. અમરોલી  પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૪૯૭૭૦૦

પો.ઇ. અમરોલી  પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૪૯૮૦૦૦

polstn-amroli-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (જી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૭૬૭૬૧૦

રાંદેર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. રાંદેર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૭૬૬૧૫૨

પો.ઇ. રાંદેર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૭૬૬૮૪૬

polstn-rander-sur@gujarat.gov.in

જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. જહાંગીરપુરા પો.સ્‍ટે.

    ટેલી. નં.૨૭૭૦૦૩૦

પો.ઇ. જહાંગીરપુરા પો.સ્‍ટે.

ટેલી. નં.૨૭૭૦૦૩૦

polstn-jahangir-sur@gujarat.gov.in

અડાજણ પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી.એસ.ઓ. અડાજણ પો.સ્‍ટે. ટેલી.નં.૨૭૩૨૬૭૪

પો.ઇ.અડાજણ પો.સ્‍ટે.  ટેલી નં. ૨૭૩૪૧૦૦

 polstn-adajan-sur@gujarat.gov.in

ઇચ્‍છાપોર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ઇચ્‍છાપોર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૮૬૦૧૯૭

પો.ઇ. ઇચ્‍છાપોર પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં.૨૮૬૦૧૯૭

polstn-echapor-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એચ)ડીવી.
ટેલી.નં.

હજીરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. હજીરા પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૯૧૨૭૧૨

પો.ઇ. હજીરા પો.સ્‍ટે.
મો.નં.૨૯૧૨૭૧૧

 polstn-hazira-sur@gujarat.gov.in

ડુમસ પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. ડુમસ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૫૧૦૧૦

પો.ઇ. ડુમસ પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૨૫૧૦૧૦

 polstn-dumas-sur@gujarat.gov.in

મરીન પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

પી. એસ.ઓ. મરીન પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૮૭૦૪૦૪

પો.સ.ઇ. મરીન પો.સ્‍ટે.
ટેલી.નં. ૨૮૭૦૪૦૪

polstn-marine-hazira-sur@gujarat.gov.in

માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

મદદનીશ માહિતી અધિકારી
A.P.I.O.

માહિતી અધિકારી
P.I.O.

એપેલેટ અધિકારી
Appellate Authority

વરાછા, કાપોદ્રા, સરથાણા   પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (એ) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૯૭

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એ)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૯૭

acpad-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-૧
ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૬૦

dcp-z1-sur@gujarat.gov.in

ઉધના, લીમ્‍બાયત, ડીંડોલી, ગોડાદરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (બી) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૨૭૭૧૫૪

 મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (બી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૨૭૭૧૫૪

acpbd-sur@gujarat.gov.in

મહિધરપુરા, સલાબતપુરા, પુણા, પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (સી) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૪૨૦૨૭૬

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (સી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૪૨૦૨૭૬

acp-cd-sur@gujarat.gov.in

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-ર  

ટેલી.નં. ૨૪૧૪૧૦૨

dcp-z2-sur@gujarat.gov.in

ચોકબજાર- લાલગેટ- કતારગામ-સીંગણપોર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (ડી) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૫૩૩૩૨૫

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (ડી)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૫૩૩૩૨૫

acp-dd-sur@gujarat.gov.in

અઠવાલાઇન્‍સ, ઉમરા, ખટોદરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (ઇ) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૬૬૨૫૭૦

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (ઇ) ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૬૬૨૫૭૦

acped-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-૩
ટેલી.નં. ૨૨૪૪૧૦૧

dcp-north-sur@gujarat.gov.in

સચીન-સચીન GIDC -પાંડેસરા
પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (એફ) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૮૯૩૮૦૦

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એફ)ડીવી.
ટેલી.નં. ૨૮૯૩૮૦૦

acp-fd-sur@gujarat.gov.in

અમરોલી– રાંદેર-જહાંગીરપુરા- અડાજણ- પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (જી) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૭૬૭૬૧૦

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (જી)ડીવી.
ટેલી.નં.૨૭૬૭૬૧૦

sdpo-acpg-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર ઝોન-૪
ટેલી.નં.૨૭૩૪૧૦૩

dcp-z4-sur@ gujarat.gov.in

ઇચ્‍છાપોર- ડુમસ-હજીરા-મરીન પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

મ.પો. કમિ. (એચ) ડીવી. ની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં.

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર (એચ) ડીવી.
ટેલી.નં.

 ટ્રાફિક શાખા સુરત શહેર

 

મ.પો. કમિ.ટ્રાફિક શાખાની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૬૫૬૬૬૫

મ.પો. કમિ.ટ્રાફિક શાખાની કચેરીના સીની. કર્મચારી ટેલી.નં. ૨૬૫૬૬૬૫

acp-traffic-sur@gujarat.gov.in

 

નાયબ પોલીસ કમિશનર ટ્રાફિક ટે.નં. ૨૬૫૨૨૪૦

માહિતી અધિકારી કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ  માહિતી અધિકારી, માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી.

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

મદદનીશ માહિતી અધિકારી
A.P.I.O.

માહિતી અધિકારી
P.I.O.

એપેલેટ અધિકારી
Appellate Authority

વહીવટી શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

મુખ્‍ય કારકુન વહીવટી શાખા પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

નાયબ વહીવટી અધિકારી પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી ટે.નં.ર૨૪૧૩૦૮

dao-cp-sur@gujarat.gov.in

 અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-ર
 ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૭

acp-r2-sur@gujarat.gov.in

શીટ શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

મુખ્‍ય કારકુન શીટ શાખા પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

હિસાબી શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

મુખ્‍ય કારકુન હિસાબી શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

પોલીસ હેડ કવાટર્સ
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

મુખ્‍ય કારકુન પોલીસ હેડ કવાટર્સ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

ઝ- શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

સીનીયર કલાર્ક  ઝ-શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

અરજી શાખા
પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી

સીનીયર કારકુન અરજી શાખા પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

પોલીસ કમિશ્‍નરની કચેરી લાયસન્‍સ શાખા

સીનીયર કારકુન લાયસન્‍સ શાખા પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની કચેરી

પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તાર રીડર શાખાને લગત

પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની રીડર શાખાના સીનીયર કર્મચારી. ટે.નં.ર૨૪૧૧૦૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર   પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીના રીડર,   રીડર શાખા. ટે.નં.ર૨૪૧૧૦૧

rdr-cp-sur@gujarat.gov.in

પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તાર એમ.ઓ.બી. શાખાને લગત

એમ.ઓ.બી. શાખાના સીનીયર કર્મચારી

ઇન્‍ચાર્જ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર   એમ.ઓ.બી. શાખા

mob-cp-sur@gujarat.gov.in

 

 

માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ  માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

મદદનીશ માહિતી અધિકારી
A.P.I.O.

માહિતી અધિકારી
P.I.O.

એપેલેટ અધિકારી
Appellate Authority

વરાછા-કાપોદ્રા-સરથાણા-ઉધના –લીંબાયત-ડીંડોલી, ગોડાદરા પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૧ ની કચેરી. ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૬૦

rdrz1-cp-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૧ ની કચેરી. ટેલી.નં. ૨૫૫૪૭૬૦

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-૧
 ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૬

acp-r1-sur @gujarat.gov.in

મહિધરપુરા-સલાબતપુરા- પુણા- ચોકબજાર-લાલગેટ-  કતારગામ-સીંગણપોર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર  નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-ર ની કચેરી. ટેલી.નં. ૨૪૧૪૧૦૨

rdrz2-cp-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-ર ની કચેરી. ટેલી.નં. ૨૪૧૪૧૦૨

અઠવાલાઇન્‍સ-ઉમરા- ખટોદરા પાંડેસરા -સચીન-સચીનGIDC-  પોલીસ  સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૩ ની કચેરી. ટેલી.નં. ૨૨૪૪૧૦૧

dcp-north-sur@gujarat.gov.in

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૩ ની કચેરી. ટેલી.નં.૨૨૪૪૧૦૧

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-૨
 ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૭

acp-r2-sur @gujarat.gov.in

રાંદેર-જહાંગીરપુરા- અમરોલી- અડાજણ- ઇચ્‍છાપોર-હજીરા-મરીન - ડુમસ- પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર નાયબ પોલીસ  કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૪ ની કચેરી. ટેલી.નં. ર૭૩૪૧૦૩

rdrz4-cp-sur@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી ઝોન-૪ ની કચેરી. ટેલી.નં. ર૭૩૪૧૦૩

માહિતી અધિકાર કાયદા અંર્તગત સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્‍નરેટ વિસ્‍તારમાં જાહેર કરેલ મદદનીશ  માહિતી અધિકારી- માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ અધિકારી.

ભૌગોલીક વિસ્‍તાર

મદદનીશ માહિતી અધિકારી A.P.I.O.

માહિતી અધિકારી
P.I.O.

એપેલેટ અધિકારી
Appellate Authority

વરાછા, કાપોદ્રા, સરથાણા, લીંબાયત, ઉધના, ડીંડોલી, ગોડાદરા, મહિધરપુરા, સલાબતપુરા, પુણા, કતારગામ,  ચોકબજાર, લાલગેટ, સીંગણપોર પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-૧
 ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૬

rdrr1-cp-sur@ gujarat.gov.in

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-૧
ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૬    acp-r1-sur @gujarat. gov.in   

  પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી
ટેલી.નં.ર૨૪૪૪૪૦

 

અઠવાલાઇન્‍સ, ઉમરા, ખટોદરા, પાંડેસરા, સચીન, સચીન GIDC, અમરોલી, રાંદેર, અડાજણ, જહાંગીરપુરા, ઇચ્‍છાપોર,

 હજીરા, મરીન, ડુમસ, પોલીસ સ્‍ટેશન વિસ્‍તાર

રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર  

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-ર
 ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૭

rdrr2-cp-sur@ gujarat. gov.in

અધિક પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રી સેકટર-ર
ટેલી.નં. ૨૨૪૪૪૪૭   acp-r2-sur@ gujarat. gov.in

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-12-2020