હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Surat City Police Telephone Directory.

No.

          Name / Designation                       

Phone No.

Mobile No.

1.                     

Shri R.B.Brahmabhatt IPS (Commissioner of Police)

(O) 2244440

(M) 99784 05089

2.         

I/c Shri H.R.Muliyana IPS (JCP Sector-1)

(O) 2244446 

(M) 70690 52775 

3.         

Shri D.N.Patel IPS(JCP Sector-2)

(O) 2244447

(M) 99784 06992

4.         

Shri H.R.Muliyana(Addl.CP Traffic & Crime)

(O) 2650037

(M) 70690 52775

5.         

Shri R.P.Barot(DCP Zone-1)

(O) 2554760

(M) 99784 06096  

6.         

Shri B.R.Pandor(DCP. Zone-2)

(O) 2414102

(M) 99784 05576

7.         

Ms.Vidhi Chaudhari(DCP.Zone-3)

(O) 2244101

(M) 99784 05052          

8.         

Ms.Panna Momaya(DCP.Zone-4)

(O) 2734103

(M) 99784 06097

9.         

Shri Rahul Patel (DCP Crime)

(O) 2460892, 2667577

(M) 99784 05622            

10.      

Shri Chintan Teraiya(DCP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99789 02393

11.      

Shri Prashant Sumbe(DCP Traffic)

(O) 2652240               

(M) 90999 15578

12.      

Shri Sajansinh Parmar(DCP Admin.& H.Q.)

(O) 2662400

(M) 99784 08288 

13.      

Shri C.K.Patel(ACP-A-Division)

(O) 2554797

(M) 98797 98844

14.      

Shri A.M.Parmar(ACP-B-Division)

(O) 2277154

(M) 89800 47300 

15.      

Shri M.B.Vasava(ACP-C-Division)

(O) 2420276

(M) 99784 08279

16.      

Shri D.J.Chavda(ACP-D-Division)

(O) 2533325

(M) 98256 12071

17.      

Shri N.S.Desai(ACP-E-Division)

(O) 2462570

(M) 99250 19646

18.      

I/c Shri J.K.Pandya(ACP-F-Division)

(O) 2893800

(M) 99259 50000

19.      

Shri S.M.Patel(ACP-G-Division)

(O) 2767610

(M) 70690 52774  

20.      

I/c Shri A.K.Varma(ACP-H-Division)

(O)          -

(M) 99784 99000

21.      

Shri R.R.Sarvaiya(ACP Crime Branch)

(O) 2436022

(M) 98795 59908   

22.      

Shri R.K.Jhala(ACP-SC/ST Cell)

(O)          -

(M) 98790 54860   

23.      

I/c Shri J.K.Pandya(ACP Control Room & H.Q.)

(O) 2669500

(M) 99259 50000

24.      

Shri P.L.Chaudhari(ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99250 46214

25.      

Shri J.K.Pandya (ACP Control Room & H.Q.)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99259 50000

26.      

Shri S.B.Bharwad(P.I.Control Room)

(O) 2241301,302,303. FAX- 2241304  

(M) 99251 14222

27.      

Shri A.K.Varma (ACP-Law & Order)

(O)                  -

(M) 99784 99000

28.      

Shri B.N.Dave (ACP Traffic-Admin & Planning)

(O) 2656665

(M) 98250 84301

29.      

Shri Z.A.Shaikh(ACP Traffic)Region-1

(O) 2365417

(M) 98251 49944   

30.      

I/c Shri A.K.Patel(Traffic PI) Circle-1

(O)                  -

(M) 95584 83722

31.      

Shri J.S.Gamit(Traffic PI)Circle-2

(O)                  -

(M) 97275 11537

32.      

Shri M.B.Machhar (Traffic PI)Circle-3

(O)                  -

(M) 94263 40490         

33.      

Shri A.P.Chauhan(ACP-Traffic)Region-2

(O) 2535917

(M) 99789 11559

34.      

Shri U.A.Dabhi(Traffic P.I.)Circle-4

(O)                  -

(M) 99090 31140

35.      

Shri H.V.Goti(Traffic PSI)Circle-5

(O)                  -

(M) 98253 87862

36.      

I/c Shri R.G.Barot(Traffic PI)Circle-6

(O)                  -

(M) 75678 86699

37.      

Shri H.D.Mevada(ACP Traffic)Region-3

(O) 2463380

(M) 90999 13977

38.      

Shri B.C.Solnki(Traffic PI)Circle-7

(O)                  -

(M) 94080 25275

39.      

I/c Shri J.R.Shukla(Traffic PI)Circle-8

(O)                  -

(M) 95749 41678

40.      

Shri L.G.Kharadi(Traffic PI)Circle-9

(O)                  -

(M) 90999 78052

41.      

Shri L.B.Parmar(ACP.Traffic)Region-4

(O)                  -

(M) 70968 61968

42.      

I/c Shri P.L.Ahir(Traffic PI)Circle-10

(O)                  -

(M) 95747 43707

43.      

Shri M.I.Zala(Traffic PI)Circle-11

(O)                  -

(M) 98258 05593

44.      

I/c Shri R.S.Laskari(Traffic PI)Circle-12

(O)                  -

(M) 98251 19426

45.      

Shri D.S.Korat(PI-Varachha-1)

(O) 2544496, 2554486

(M) 99131 07878     

46.      

Shri M.K.Gurjar(P.I.Kapodra)

(O) 2577579, 2574965

(M) 89800 47007

47.      

Shri T.R.Chaudhari(P.I.Sarthana)

(O) 2916597

(M) 81419 02303

48.      

Shri V.M.Makvana(P.I.Limbayat)

(O) 2277001, 2282328

(M) 97250 13130

49.      

Shri M.V.Patel(P.I.Udhana)

(O) 2277155, 2282329

(M) 98250 98341

50.      

Shri H.M.Chauhan(P.I.Dindoli)

(O) 2279100, 2279300

(M) 98257 00731

51.      

Shri P.A.Arya(P.I.Mahidharpura)

(O) 2422163, 2415571

(M) 98254 86829

52.      

Shri M.V.Kikani(P.I.Salabatpura)

(O) 2324229, 2368896

(M) 97277 97390

53.      

Shri V.U.Gadariya(P.I.Punagam)

(O) 2640500, 2648100

(M) 98792 31599

54.      

Shri B.D.Gohil(P.I.Katargam)

(O) 2532535

(M) 99090 32683     

55.      

Shri A.A.Chaudhari(P.I.Chowkbazar)

(O) 2424185, 2415700

(M) 98256 64804

56.      

Shri A.G.Rathod(P.I.Lalgate)

(O) 2423358

(M) 99798 59243    

57.      

Shri J.P.Jadeja(P.I.Athwa)

(O) 2463827, 2460959

(M) 72018 72019

58.      

Shri M.L.Salunke(P.I.Umra)

(O) 2669428, 2666295

(M) 97260 16160

59.      

Shri K.B.Zala(P.I.Khatodra-1)

(O) 2633800, 2633900

(M) 97277 80130

60.      

Shri D.K.Patel(P.I.Pandesara-1)

(O) 2890200, 2899033

(M) 99789 19484

61.      

Shri R.M.Vasaiya(P.I.Pandesara-2)

(O) 2890200, 2899033

(M) 99099 61776

62.      

Shri N.A.Desai(P.I.Sachin)

(O) 2392258

(M) 98985 00943

63.      

Shri M.V.Tadvi(P.I.Sachin GIDC)

(O) 2399200, 2397200

(M) 94093 51234

64.      

Shri A.P.Chaudhari(P.I.Amroli)

(O) 2497700, 2498000

(M) 78746 88903  

65.      

Shri L.P.Bodana(P.I.Rander)

(O) 2766152, 2766846

(M) 97264 12418       

66.      

Shri J.B.Bubadiya(P.I.Adajan)

(O) 2732674, 2734100

(M) 84695 11511

67.      

Shri B.M.Patidar(P.I.Jahangirpura)

(O) 2770030

(M) 88493 00593

68.      

Shri H.R.Brahmabhatt (P.I.Ichchhapor)

(O) 2860197

(M) 75678 75400      

69.      

Shri V.B.Desai(P.I.Hajira)

(O) 2912712

(M) 98254 67022   

70.      

Shri H.A.Pipaliya(P.S.I.Marin)

(O) 2870404

(M) 75748 52890     

71.      

Shri R.N.Patel(P.I.Dumas)

(O) 2251010, 2251011

(M) 99743 39602    

72.      

Shri M.M.Rathod(R.P.I.HQ)

(O) 2669500

(M) 99981 88852

73.      

Shri K.D.Patankar(P.S.I.MT)

(O) 2660437

(M) 96387 55694

74.      

Shri H.N.Ninama(P.I.Wireless)

(O) 2669574

(M) 96240 40393

75.      

Shri S.M.Joshi(P.I.DCB-1)

(O) 2436024

(M) 89800 44046

76.      

Shri G.P.Patel(P.I.DCB-2)

(O) 2436024

(M) 98258 63643

77.      

Shri Z.N.Ghasura(P.I.DCB-3)

(O) 2436024

(M) 99789 99700     

78.      

Shri K.A.Gaghvi(P.I.DCB-4)

(O) 2436024

(M) 99784 45700

79.      

Shri A.J.Chaudhari(P.I. Missing Cell)

(O)               -

(M) 96876 84375

80.      

Smt.A.K.Chauhan(P.I.Cyber Crime Pstn.)

(O) 2653510

(M) 70690 52555

81.      

Miss. P.A.Parekh(WPSI Mahila)

(O) 2669494

(M) 87582 65050 

82.      

Shri S.J.Bhatiya(P.I.PCB)

(O) 2244450

(M) 97243 30230

83.      

I/c Shri V.C.Jadeja(P.I.SOG)

(O) 2661063, 2650118

(M) 98247 66445

84.      

Shri S.J.Pandya(Reader Branch)

(O) 2241101

(M) 87588 07070  

85.      

Shri R.M.Sarode(Licence Branch)

(O) 2241307

(M) 81603 34413

86.      

Shri B.N.Sagar(P.I.Airport-1)

(O)               -

(M) 89803 99899

87.      

Shri R.L.Dave(P.I.Airport-2)

(O)               -

(M) 98258 98678

88.      

Shri M.M.Puwar(P.I.Airport-3)

(O)               -

(M) 99798 67913

89.      

Shri R.C.Vasava(P.I.Airport-4)

(O)               -

(M) 95861 70616

90.      

Shri A.D.Gamit(P.I.Airport-5)

(O)               -

(M) 99798 87687

91.      

Shri R.R.Ahir(P.I.Spl.Branch)

(O) 2241110

(M) 98252 66488

92.      

Shri H.R.Kuvadiya(P.I.Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 99251 88333

93.      

Shri A.R.Dhavan(P.I.Spl.Branch)

(O) 2241110

(M) 98796 26858

94.      

Shri V.N.Rathva(Dy.A.O.)

(O) 2241308

(M) 98790 72711

 

Help Line Numbers.

No.

Help Line

Phone No.

1.

Passport Branch

0261-2662100

 

2.

Police

100

0261-2242381

0261-2242382

0261-2242383

0261-2242384

0261-2242385

0261-2242386

0261-2242388

0261-2663400

 

3.

Police Control Room

In-charge

0261-2241301

0261-2241302

0261-2241303

 

4.

Mahila

1091

0261-2242387

 

5.

Accident

1073

0261-2662667

6.

Traffic

7434095555

7.

Airport

0261-2665001

8.

WhatsApp

9081991100

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-02-2020