હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Surat City Police Telephone Directory.

No.

          Name / Designation                     

Phone No.

Mobile No.

1.                     

I/c Shri Harikrishna Patel  IPS (Commissioner of Police)

(O) 2244440

(M) 99784 07285

2.         

Shri Harikrishna Patel IPS (JCP Sector-1)

(O) 2244446 

(M) 99784 07285 

3.         

Shri D.N. Patel IPS (JCP Sector-2)

(O) 2244447

(M) 99784 06992

4.         

Shri H.R.Muliyana (Addl.CP. Traffic & Crime)

(O) 2650037

(M) 70690 52775

5.         

Shri R.P. Barot (DCP. Zone-1)

(O) 2554760

(M) 99784 06096  

6.         

Shri B.R.Pandor (DCP. Zone-2)

(O) 2414102

(M) 99784 05576

7.         

Ms.Vidhi Chaudhari (DCP. Zone-3)

(O) 2244101

(M) 99784 05052          

8.         

Ms. Panna Momaya (DCP.Zone-4)

(O) 2734103

(M) 99784 06097

9.         

Shri Rahul Patel (DCP.Crime)

(O) 2460892, 2667577

(M) 99784 05622            

10.      

Shri Chintan Teraiya(DCP. Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99789 02393

11.      

Shri Sudhirkumar Desai (DCP. Traffic)

(O) 2652240                     

(M) 96874 99944

12.      

Shri Sajansinh Parmar (DCP. Admin.& H.Q.)

(O) 2668500

(M) 99784 08288 

13.      

Shri C.K.Patel(ACP-A-Division)

(O) 2554797

(M) 98797 98844

14.      

Shri A.M.Parmar (ACP-B-Division)

(O) 2277154

(M) 89800 47300 

15.      

Shri M.B.Vasava (ACP-C-Division)

(O) 2420276

(M) 99784 08279

16.      

Shri D.J.Chavda (ACP-D-Division)

(O) 2462325

(M) 98256 12071

17.      

Shri N.S.Desai (ACP-E-Division)

(O) 2462570

(M) 99250 19646

18.      

I/c Shri H.D.Mevada(ACP-F-Division)

(O) 2893800

(M) 90999 13977   

19.      

Shri S.M.Patel(ACP-G-Division)

(O) 2767610

(M) 70690 52774  

20.      

I/c Shri A.K.Varma (ACP-H-Division)

(O)          -

(M) 99784 99000

21.      

Shri R.R.Sarvaiya (ACP Crime Branch)

(O) 2436022

(M) 98795 59908   

22.      

Shri P.S. Parmar (ACP SC/ST Cell)

(O)          -

(M) 99784 08286      

23.      

I/c Shri J.K.Pandya (ACP Control Room & H.Q.)

(O) 2669500

(M) 99259 50000

24.      

Shri P.L.Chaudhari(ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99250 46214

25.      

Shri J.K.Pandya (ACP Control Room & H.Q.)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99259 50000

26.      

Shri  -  (P.I. Control Room)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M)  -

27.      

Shri A.K.Varma (ACP. Law & Order)

(O)                  -

(M) 99784 99000

28.      

Shri B.N. Dave (ACP Traffic-Admin & Planning)

(O) 2656665

(M) 98250 84301

29.      

Shri Z.A.Shaikh  (ACP Traffic)Region-1

(O) 2365417

(M) 98251 49944   

30.      

I/c Shri J.K.Makvana (Traffic PSI) Circle-1

(O)                  -

(M) 99747 61985 

31.      

Shri            -                  (Traffic P.I.)Circle-2

(O)                  -

(M)           -

32.      

I/c Shri N.B.Sisodiya(Traffic PSI) Circle-3

(O)                  -

(M) 99250 43888

33.      

Shri A.P.Chauhan(ACP Traffic)Region-2

(O) 2535917

(M) 99789 11559

34.      

I.c Shri S.N.Sagarka (Traffic P.S.I.) Circle-4

(O)                  -

(M) 99793 62122

35.      

I/c Shri A.K.Kuvadiya(Traffic PSI) Circle-5

(O)                  -

(M) 97275 05176

36.      

Shri H.V.Goti (Traffic PI) Circle-6

(O)                  -

(M) 98253 87862

37.      

Shri H.D.Mevada(ACP.Traffic)Region-3

(O) 2463380

(M) 90999 13977

38.      

I/c Shri S.F.Shaikh(Traffic P.I.) Circle-7

(O)                  -

(M) 89800 44533

39.      

I/c Shri M.B.Chauhan(Traffic P.I.) Circle-8

(O)                  -

(M) 80002 13444

40.      

Shri R.C.Vyas(Traffic P.I.)Circle-9

(O)                  -

(M) 94274 56928

41.      

Shri L.B.Parmar(ACP.Traffic)Region-4

(O)                  -

(M) 70968 61968

42.      

I/c Shri H.C.Masani(Traffic PSI)Circle-10

(O)                  -

(M) 99790 13192

43.      

I/c Shri R.S.Laskari(Traffic PSI)Circle-11

(O)                  -

(M) 98251 19426

44.      

I/c Shri R.S.Laskari(Traffic PSI)Circle-12

(O)                  -

(M) 98251 19426

45.      

Shri M.P.Patel (P.I.Varachha)  

(O) 2544496, 2554486

(M) 90993 55333      

46.      

Shri M.K.Gurjar (P.I.Kapodra)

(O) 2577579, 2574965

(M) 89800 47007

47.      

Shri R.M.Sarode (P.I.Sarthana)

(O) 2916597

(M) 81603 34413

48.      

Shri V.M.Makvana (P.I.Limbayat)

(O) 2277001, 2282328

(M) 97250 13130

49.      

Shri L.G.Kharadi(P.I.Udhana)

(O) 2277155, 2282329

(M) 90999 78052

50.      

Shri B.M.Patidar (P.I.Dindoli)

(O) 2279100, 2279300

(M) 88493 00593

51.      

Shri P.A.Arya(P.I.Mahidharpura)

(O) 2422163, 2415571

(M) 98254 86829

52.      

Shri D.K.Patel (P.I.Salabatpura)

(O) 2324229, 2368896

(M) 99789 19484

53.      

Shri M.V.Kikani(P.I.Punagam)

(O) 2640500, 2648100

(M) 97277 97390 

54.      

Shri Z.N.Ghasura(P.I.Katargam)

(O) 2532535

(M) 99789 99700     

55.      

Shri         (P.I.Chowkbazar)

(O) 2424185, 2415700

(M)          

56.      

Shri R.N.Patel (P.I.Lalgate)

(O) 2423358

(M) 99743 39602  

57.      

Shri H.R.Kuvadiya(P.I.Athwa)

(O) 2463827, 2460959

(M) 99251 88333

58.      

Shri K.A.Gaghvi(P.I.Umra)

(O) 2669428, 2666295

(M) 99784 45700

59.      

Shri R.R.Ahir (P.I.Khatodra)

(O) 2633800, 2633900

(M) 98252 66488

60.      

Shri S.M.Joshi(P.I.Pandesara)

(O) 2890200, 2899033

(M) 89800 44046

61.      

Shri M.B.Machhar(P.I.Sachin)

(O) 2392258

(M) 94263 40490

62.      

Shri M.V.Batul(P.I.Sachin GIDC)

(O) 2399200, 2397200

(M) 98253 06617 

63.      

Shri D.S.Korat(P.I.Amroli)

(O) 2497700, 2498000

(M) 99131 07878  

64.      

Shri M.I.Zala(P.I.Rander)

(O) 2766152, 2766846

(M) 98258 05593      

65.      

Shri M.V.Tadvi (P.I.Adajan)

(O) 2732674, 2734100

(M) 94093 51234

66.      

Smt. H.A.Sindha(P.I.Jahangirpura)

(O) 2770030

(M) 99240 99979

67.      

Shri M.I.Pathan (P.I.Ichchhapor)

(O) 2860197

(M) 99250 12109      

68.      

Shri R.R.Chaudhari(P.I.Hajira)

(O) 2912712

(M) 98248 63399     

69.      

Shri D.J.Vaghela(P.S.I.Marin)

(O) 2870404

(M) 98250 98947     

70.      

I/c Shri B.N.Sagar(P.I.Dumas)

(O) 2251010, 2251011

(M) 89803 99899   

71.      

Shri P.N.Bhabhor(R.P.I.HQ)

(O) 2669500

(M) 98251 33835

72.      

Shri K.D.Patankar(P.S.I.MT)

(O) 2660437

(M) 96387 55694

73.      

Shri H.N.Ninama(P.I. Wireless)

(O) 2669574

(M) 96240 40393

74.      

Shri G.P.Patel(P.I.-1-DCB)

(O) 2436024

(M) 98258 63643

75.      

Smt. A.K.Chauhan (P.I.-2-DCB)

(O) 2436024

(M) 90990 91153

76.      

I/c Shri J.B.Ahir(P.I.Cyber Crime Pstn.)

(O)               -

(M) 96383 33910

77.      

I/c Smt. N.H.Mor(WPSI Mahila)

(O) 2669494

(M) 94294 07862 

78.      

Shri D.H.Gor(P.I.PCB)

(O) 2244450

(M) 94094 41499

79.      

Shri H.R.Brhambhatt (P.I.SOG)

(O) 2661063, 2650118

(M) 75678 75400

80.      

Shri S.B.Bharwad (P.I. Reader Branch)

(O) 2241101

(M) 99251 14222  

81.      

Shri  -   (P.I. Licence Branch)

(O) 2241307

(M)            - 

82.      

Shri B.N.Sagar(P.I. 1-Airport)

(O)               -

(M) 89803 99899

83.      

Shri R.L.Dave(P.I. 2-Airport)

(O)               -

(M) 98258 98678

84.      

Shri M.M.Puwar(P.I. 3-Airport)

(O)               -

(M) 99798 67913

85.      

Shri     -        (P.I. Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 94094 41499  

86.      

Shri K.B.Zala(P.I. Leave Reserve)

(O)               -

(M) 97277 80130

87.      

Smt. P.H.Lagdhirka(P.I. Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 97229 49332

88.      

Shri V.N.Rathva(Dy.A.O.)

(O) 2241308

(M) 98790 72711

 

Help Line Numbers.

No.

Help Line

Phone No.

1.

Passport Branch

0261-2662100

 

2.

Police

100

0261-2242381

0261-2242382

0261-2242383

0261-2242384

0261-2242385

0261-2242386

0261-2242388

0261-2663400

 

3.

Police Control Room

In-charge

0261-2241301

0261-2241302

0261-2241303

 

4.

Mahila

1091

0261-2242387

 

5.

Accident

1073

0261-2662667

6.

Traffic

7434095555

7.

Airport

0261-2665001

8.

WhatsApp

9081991100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-09-2019