હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Surat City Police Telephone Directory.   

Sr.No.

Name / Designation

Phone No.

Mobile No.

1.

Shri Ajay Kumar Tomar IPS (Commissioner of Police)

(O) 2244440

(M) 99784 05858

2.

Shri P.L.Mal IPS(Addl.CP Sector-1)

(O) 2244446 

(M) 99784 22505   

3.

I/c Shri Sharad Singhal  IPS(Addl.CP Sector-2)

(O) 2244447     

(M) 99784 05532

4.

Shri Sharad Singhal(Addl.CP Traffic & Crime)

(O) 2650037

(M) 99784 05532

5.

Shri Sajansinh Parmar(DCP Zone-1)

(O) 2554760

(M) 99784 06096       

6.

Smt.B.R.Patel(DCP Zone-2)

(O) 2414102

(M) 99784 05576

7.

I/c Shri K.F.Baloliya(DCP Zone-3)

(O) 2244101

(M) 99784 05052         

8.

Smt.Panna Momaya(DCP Zone-4)

(O) 2734103

(M) 99784 06097

9.

Shri Rahul Patel(DCP Crime)

(O) 2460892, 2667577

(M) 99784 05622            

10.

Shri J.N.Desai(DCP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 70690 52768

11.

Shri Prashant Sumbe(DCP Traffic)

(O) 2652240              

(M) 90999 15578

12.

I/c Shri Rajan T.Sushra(DCP Admin.& H.Q.)

(O) 2662400

(M) 98987 67888

13.

Shri C.K.Patel(ACP-A-Division)

(O) 2554797

(M) 98797 98844

14.

Shri A.M.Parmar(ACP-B-Division)

(O) 2277154

(M) 89800 47300 

15.

Shri B.M.Vasava(ACP-C-Division)

(O) 2420276

(M) 99784 08279

16.

Shri D.J.Chavda(ACP-D-Division)

(O) 2533325

(M) 98256 12071

17.

Shri N.S.Desai(ACP-E-Division)

(O) 2462570

(M) 99250 19646

18.

Shri J.K.Pandya(ACP-F-Division)

(O) 2893800

(M) 99259 50000

19.

Shri S.M.Patel(ACP-G-Division)

(O) 2767610

(M) 70690 52774  

20.

I/c Shri A.K.Varma(ACP-H-Division)

(O)          -

(M) 99784 99000

21.

Shri R.R.Sarvaiya(ACP Crime Branch)

(O) 2436022

(M) 98795 59908   

22.

Shri Y.A.Gohil(ACP Cyber Crime)

(O) 2653510

(M) 97120 15400

23.

Shri V.K.Parmar(ACP ECO Cell)

(O)      -

(M) 70165 08207

24.

I/c. Shri Y.A.Gohil(ACP AHTU)

(O)      -

(M) 97120 15400

25.

Shri R.K.Jhala(ACP-SC/ST Cell)

(O)      -

(M) 98790 54860  

26.

I/c Shri I.N.Parmar(ACP Control Room & H.Q.)

(O) 2669500

(M) 97257 87233

27.

Shri P.L.Chaudhari(ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99250 46214

28.

Shri I.N.Parmar(ACP Control Room & H.Q.)

(O)2241301,302,303. FAX-2241304  

(M) 97257 87233

29.

Shri A.J.Chaudhari(P.I.Control Room)

(O)2241301,302,303. FAX-2241304  

(M) 96876 84375

30.

Shri A.K.Varma(ACP Law & Order)

(O)                  -

(M) 99784 99000

31.

Shri M.H.Thakar(ACP Traffic-Admin & Planning)

(O) 2656665

(M) 81548 54075

32.

Shri Z.A.Shaikh(Traffic ACP)Region-1

(O) 2365417

(M) 98251 49944   

33.

I/c. Shri H.A.Pipaliya(Traffic PI)Circle-1

(O)                  -

(M) 75748 52890

34.

Shri S.G.Rathod(Traffic PI)Circle-2

(O)                  -

(M) 99134 17668

35.

Shri K.A.Gadhvi(Traffic PI)Circle-3

(O)                  -

(M) 99784 45700

36.

Shri B.N.Dave(Traffic ACP)Region-2

(O) 2535917

(M) 98250 84301

37.

Shri  -  (Traffic PI)Circle-4

(O)                  -

(M)       -

38.

Shri H.V.Goti(Traffic PI)Circle-5

(O)                  -

(M) 98253 87862

39.

Shri J.B.Bubadiya(Traffic PI)Circle-6

(O)                  -

(M) 84695 11511            

40.

Shri H.D.Mevada(Traffic ACP)Region-3

(O) 2463380

(M) 90999 13977

41.

Shri S.B.Bharvad(Traffic PI)Circle-7

(O)                  -

(M) 97261 11222        

42.

Shri -  (Traffic PI)Circle-8

(O)                  -

(M)          -        

43.

Shri L.G.Kharadi(Traffic PI)Circle-9

(O)                  -

(M) 90999 78052

44.

Shri L.B.Parmar(Traffic ACP)Region-4

(O)                  -

(M) 70968 61968

45.

Shri B.P.Chaudhari(Traffic PI)Circle-10

(O)                  -

(M) 90991 54663

46.

Shri J.S.Gamit (Traffic PI)Circle-11

(O)                  -

(M) 97275 11537

47.

I/c. Shri M.B.Padhiyar(Traffic PI)Circle-12

(O)                  -

(M) 92779 97777

48.

Shri P.A.Arya(P.I.Varachha)

(O) 2544496, 2554486

(M) 98254 86829

49.

Shri M.B.Rathod(P.I.Kapodra)

(O) 2577579, 2574965

(M) 97256 09262

50.

Shri M.K.Gurjar(P.I.Sarthana)

(O) 2916597

(M) 89800 47007

51.

Shri H.B.Zala(P.I.Limbayat)

(O) 2277001, 2282328

(M) 90990 81252

52.

Shri V.B.Desai(P.I.Udhana)

(O) 2277155, 2282329

(M) 98254 67022

53.

Shri M.L.Salunke(P.I.Dindoli)

(O) 2279100, 2279300

(M) 97260 16160

54.

Shri A.D.Gamit(P.I.Godadara)

(O) 2528008

(M) 99798 87687

55.

Shri R.K.Dhuliya(P.I.Mahidharpura)

(O) 2422163, 2415571

(M) 99094 60961

56.

Shri M.V.Kikani(P.I.Salabatpura)

(O) 2324229, 2368896

(M) 97277 97390

57.

Shri V.U.Gadariya(P.I.Punagam)

(O) 2640500, 2648100

(M) 98792 31599

58.

Shri B.D.Gohil(P.I.Katargam)

(O) 2532535

(M) 99090 32683     

59.

Shri A.A.Chaudhari(P.I.Chowkbazar)

(O) 2424185, 2415700

(M) 98256 64804

60.

Shri M.V.Patel(P.I.Lalgate)

(O) 2423358

(M) 98250 98341

61.

Shri R.C.Vasava(P.I.Singanpor)

(O) 2514457

(M) 95861 70616

62.

Shri D.S.Korat(P.I.Athwa)

(O) 2463827, 2460959

(M) 99131 07878

63.

Shri D.K.Patel(P.I.Umra)

(O) 2669428, 2666295

(M) 99789 19484

64.

Shri T.V.Patel(P.I.Khatodra)

(O) 2633800, 2633900

(M) 99251 13880

65.

Shri A.P.Chaudhari(P.I.Pandesara)

(O) 2890200, 2899033

(M) 78746 88903  

66.

Shri K.B.Zala(P.I.Sachin)

(O) 2392258

(M) 97277 80130

67.

Shri J.P.Jadeja(P.I.Sachin GIDC)

(O) 2399200, 2397200

(M) 72018 72019

68.

Shri R.P.Solanki(P.I.Amroli)

(O) 2497700, 2498000

(M) 94088 01765

69.

Shri H.M.Chauhan(P.I.Rander)

(O) 2766152, 2766846

(M) 98257 00731

70.

Shri B.C.Solanki(P.I.Adajan)

(O) 2732674, 2734100

(M) 94080 25275

71.

Shri A.H.Rajput(P.I.Jahangirpura)

(O) 2770030

(M) 99250 37007

72.

Shri N.A.Desai(P.I.Ichchhapor)

(O) 2860197

(M) 98985 00943

73.

Shri B.M.Patidar(P.I.Hajira)

(O) 2912712

(M) 88493 00593

74.

I/c Shri D.G.Patel(P.S.I.Marin)

(O) 2870404

(M) 98255 18652      

75.

Shri A.P.Somaiya(P.I.Dumas)

(O) 2251010, 2251011

(M) 90707 90202   

76.

Shri M.K.Rabari(R.P.I.HQ-1)

(O) 2669500

(M) 99257 09032

77.

Shri M.M.Rathod(R.P.I.HQ-2)

(O) 2669500

(M) 99981 88852

78.

Shri R.N.Jadeja(P.S.I.MT)

(O) 2660437

(M) 99784 01230 

79.

Shri H.N.Ninama(P.I.Wireless)

(O) 2669574

(M) 96240 40393

80.

Shri Z.N.Ghasura(P.I.DCB-1)

(O) 2436024

(M) 99789 99700     

81.

Shri N.B.Barot(P.I.DCB-2)

(O) 2436024

(M) 99097 15431

82.

Shri A.G.Rathod(P.I.DCB-3)

(O) 2436024

(M) 99798 59243   

83.

Shri L.D.Vagadiya(P.I.DCB-4)

(O) 2436024

(M) 98257 90822

84.

Shri G.A.Patel(P.I.Anti-Human Trafficking Cell)

(O)               -

(M) 99792 94949       

85.

Shri T.R.Chaudhari(P.I.Cyber Crime Pstn.)

(O) 2653510

(M) 81419 02303

86.

Shri D.K.Patel(P.I.Cyber Crime Pstn.)

(O) 2653510

(M) 99789 19484

87.

I/c Shri R.S.Suvera(PI ECO Cell)

(O)             -

(M) 99253 89997

88.

Shri S.J.Pandya(PI ECO Cell)

(O)             -

(M) 87588 07070    

89.

Smt.N.H.Mor(WPI Mahila)

(O) 2669494

(M) 94294 07862

90.

Shri S.J.Bhatiya(P.I.PCB)

(O) 2244450

(M) 97243 30230

91.

Shri R.S.Suvera(P.I.SOG)

(O) 2661063, 2650118

(M) 99253 89997

92.

Shri K.D.Rathod(P.I.Reader Branch)

(O) 2241101

(M) 99096 94303  

93.

Shri D.V.Baldaniya(P.I.Special Branch)

(O) 2241110

(M) 78745 65765

94.

Shri K.I.Modi(P.I.Special Branch)

(O) 2241110

(M) 72019 55055

95.

Shri R.L.Dave(P.I.Airport-1)

(O)               -

(M) 98258 98678

96.

Shri M.M.Puwar(P.I.Airport-2)

(O)               -

(M) 99798 67913

97.

Shri P.L.Chaudhari(P.I.Airport-3)

(O)               -

(M) 70164 22569

98.

Shri M.V.Tadvi(P.I.Airport-4)

(O)               -

(M) 94093 51234

99.

Shri M.R.Malek(P.I.Airport-5)

(O)               -

(M) 96876 30850

100.

I/c Shri K.D.Rathod(P.I.Licence Branch)

(O) 2241307

(M) 99096 94303  

101.

Shri V.N.Rathva(Dy.A.O.)

(O) 2241308

(M) 98790 72711

 

 

 

Help Line Numbers.

No.

Help Line

Phone No.

1.

Passport Branch

0261-2662100

 

2.

Police

100

0261-2242381

0261-2242382

0261-2242383

0261-2242384

0261-2242385

0261-2242386

0261-2242388

0261-2663400

 

3.

Police Control Room

In-charge

0261-2241301

0261-2241302

0261-2241303

 

4.

Mahila

1091

0261-2242387

 

5.

Accident

1073

0261-2662667

6.

Traffic

7434095555

7.

Airport

0261-2665001

8.

WhatsApp

9081991100

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-12-2021