હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Surat City Police Telephone Directory.

No.

    Name / Designation                      

Phone No.

Mobile No.

1.                     

Shri Satishkumar Sharma IPS  (Commissioner of Police)

(O) 2244440

(M) 99784 06276

2.         

Shri Harikrishna Patel IPS (JCP Sector-1)

(O) 2244446 

(M) 99784 07285 

3.         

Shri D.N. Patel IPS (JCP Sector-2)

(O) 2244447

(M) 99784 06992

4.         

Shri H.R.Muliyana (Addl.CP. Traffic & Crime)

(O) 2650037

(M) 70690 52775

5.         

Shri R.P. Barot (DCP. Zone-1)

(O) 2554760

(M) 99784 06096  

6.         

Shri B.R.Pandor (DCP. Zone-2)

(O) 2414102

(M) 99784 05576

7.         

Ms.Vidhi Chaudhari (DCP. Zone-3)

(O) 2244101

(M) 99784 05052          

8.         

Ms. Panna Momaya (DCP.Zone-4)

(O) 2734103

(M) 99784 06097

9.         

Shri Rahul Patel (DCP.Crime)

(O) 2460892, 2667577

(M) 99784 05622            

10.      

Shri Chintan Teraiya(DCP. Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99789 02393

11.      

Shri Sudhirkumar Desai (DCP. Traffic)

(O) 2652240                     

(M) 96874 99944

12.      

Shri Sajansinh Parmar (DCP. H.Q.)

(O) 2668500

(M) 99784 08288 

13.      

Shri C.K.Patel(ACP-A-Division)

(O) 2554797

(M) 98797 98844

14.      

Shri A.M.Parmar (ACP-B-Division)

(O) 2277154

(M) 89800 47300 

15.      

Shri B.M.Vasava (ACP-C-Division)

(O) 2420276

(M) 94268 92394

16.      

Shri D.J.Chavda (ACP-D-Division)

(O) 2462325

(M) 98256 12071

17.      

Shri N.S.Desai (ACP-E-Division)

(O) 2462570

(M) 99250 19646

18.      

I/c Shri H.D.Mevada(ACP-F-Division)

(O) 2893800

(M) 90999 13977    

19.      

Shri S.M.Patel(ACP-G-Division)

(O) 2767610

(M) 70690 52774  

20.      

I/c Shri A.K.Varma (ACP-H-Division)

(O)          -

(M) 99784 99000

21.      

Shri R.R.Sarvaiya (ACP Crime Branch)

(O) 2436022

(M) 98795 59908   

22.      

Shri P.S. Parmar (ACP SC/ST Cell)

(O)          -

(M) 99784 08286      

23.      

I/c J.K.Pandya (ACP-H.Q.)

(O) 2669500

(M) 99259 50000

24.      

Shri P.L.Chaudhari(ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 98250 46214

25.      

Shri J.K.Pandya (ACP Control Room)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99259 50000

26.      

Shri S.M.Joshi(P.I. Control Room)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 89800 44046           

27.      

Shri D.D.Pawar(P.I.Control Room Leave Reserve)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99259 05320

28.      

Shri A.K.Varma (ACP. Law & Order)

(O)                  -

(M) 99784 99000

29.      

Shri B.N. Dave (ACP Traffic-Admin & Planning)

(O) 2656665

(M) 98250 84301

30.      

Shri Z.A.Shaikh  (ACP Traffic)Region-1

(O) 2365417

(M) 98251 49944   

31.      

I/c Shri J.K.Makvana (Traffic PSI) Circle-1

(O)                  -

(M) 99747 61985 

32.      

Shri R.N.Patel(Traffic P.I.) Circle-2

(O)                  -

(M) 99743 39602

33.      

I/c Shri N.B.Sisodiya(Traffic PSI) Circle-3

(O)                  -

(M) 99250 43888

34.      

Shri A.P.Chauhan(ACP Traffic)Region-2

(O) 2535917

(M) 99789 11559

35.      

Shri S.N.Sagarka (Traffic P.I.) Circle-4

(O)                  -

(M) 99793 62122

36.      

I/c Shri A.K.Kuvadiya(Traffic PSI) Circle-5

(O)                  -

(M) 97275 05176

37.      

Shri L.G.Khardi(Traffic PSI) Circle-6

(O)                  -

(M) 90999 78052

38.      

Shri H.D.Mevada(ACP. Traffic)Region-3

(O) 2463380

(M) 90999 13977

39.      

Shri M.M.Puwar(Traffic P.I.) Circle-7

(O)                  -

(M) 99798 67913

40.      

I/c Shri M.B.Chauhan(Traffic P.I.) Circle-8

(O)                  -

(M) 80002 13444

41.      

Shri R.C.Vyas(Traffic P.I.) Circle-9

(O)                  -

(M) 94274 56928

42.      

Shri L.B.Parmar(ACP. Traffic)Region-4

(O)                  -

(M) 70968 61968

43.      

I/c Shri H.C.Masani(Traffic PSI)Circle-10

(O)                  -

(M) 99790 13192

44.      

I/c Shri R.S.Laskari(Traffic PSI)Circle-11

(O)                  -

(M) 98251 19426

45.      

I/c Shri R.S.Laskari(Traffic PSI)Circle-12

(O)                  -

(M) 98251 19426

46.      

Shri M.P.Patel (P.I. Varachha)  

(O) 2544496, 2554486

(M) 90993 55333      

47.      

Shri M.K.Gurjar (P.I. Kapodra)

(O) 2577579, 2574965

(M) 89800 47007

48.      

Shri N.D.Chaudhari (P.I. Sarthana)

(O) 2916597

(M) 99131 44344

49.      

Shri V.M.Makvana (P.I. Limbayat)

(O) 2277001, 2282328

(M) 97250 13130

50.      

Shri H.V.Goti(P.I. Udhana)

(O) 2277155, 2282329

(M) 98253 87862

51.      

Shri B.M.Patidar (P.I. Dindoli)

(O) 2279100, 2279300

(M) 88493 00593

52.      

Shri P.A.Arya(P.I. Mahidharpura)

(O) 2422163, 2415571

(M) 98254 86829

53.      

Shri V.J.Chaudhari (P.I.Salabatpura)

(O) 2324229, 2368896

(M) 97277 80111  

54.      

Shri M.V. Kikani(P.I.Punagam)

(O) 2640500, 2648100

(M) 97277 97390 

55.      

Shri Z.N. Ghasura(P.I.Katargam)

(O) 2532535

(M) 99789 99700     

56.      

Shri S.B.Shaikh(P.I.Chowkbazar)

(O) 2424185, 2415700

(M) 98250 40365

57.      

Shri A.S.Patil(P.I. Lalgate)

(O) 2423358

(M) 89800 37878

58.      

Shri S.B.Bharwad(P.I.Athwa)

(O) 2463827, 2460959

(M) 99251 14222

59.      

Shri K.A. Gaghvi(P.I.Umra)

(O) 2669428, 2666295

(M) 99784 45700

60.      

Shri M.B.Khileri(P.I.Khatodra)

(O) 2633800, 2633900

(M) 98251 67096 

61.      

Shri K.B.Zala(P.I.Pandesara)

(O) 2890200, 2899033

(M) 97277 80130

62.      

Shri M.B.Machhar(P.I.Sachin)

(O) 2392258

(M) 94263 40490

63.      

Shri M.V.Batul(P.I.Sachin GIDC)

(O) 2399200, 2397200

(M) 98253 06617 

64.      

Shri D.S.Korat(P.I.Amroli)

(O) 2497700, 2498000

(M) 99131 07878

65.      

Shri M.I.Zala(P.I.Rander)

(O) 2766152, 2766846

(M) 98258 05593      

66.      

Shri M.V.Tadvi (P.I.Adajan)

(O) 2732674, 2734100

(M) 94093 51234

67.      

Shri S.A.Chaudhari(P.I. Jahangirpura)

(O) 2770030

(M) 98259 87369 

68.      

Shri M.I.Pathan (P.I. Ichchhapor)

(O) 2860197

(M) 99250 12109      

69.      

Shri N.G.Vaghela(P.I. Hajira)

(O) 2912712

(M) 99256 64446   

70.      

Shri D.J.Vaghela(P.S.I. Marin)

(O) 2870404

(M) 98250 98947     

71.      

Shri B.N.Sagar(P.I. Dumas)

(O) 2251010, 2251011

(M) 89803 99899

72.      

Shri P.N.Bhabhor(R.P.I. HQ)

(O) 2669500

(M) 98251 33835

73.      

Shri K.D.Patankar(P.S.I. MT)

(O) 2660437

(M) 96387 55694

74.      

Shri H.N.Ninama(P.I. Wireless)

(O) 2669574

(M) 96240 40393

75.      

Shri G.P.Patel(P.I.-1-DCB)

(O) 2436024

(M) 98258 63643

76.      

Smt. A.K.Chauhan (P.I.-2-DCB)

(O) 2436024

(M) 90990 91153

77.      

I/c Shri J.B.Ahir(P.I.-Cyber Crime Pstn.)

(O)               -

(M) 96383 33910

78.      

I/c Smt. N.H.Mor(WPSI Mahila)

(O) 2669494

(M) 94294 07862 

79.      

Shri R.R.Chaudhari (P.I. PCB)

(O) 2244450

(M) 98248 63399

80.      

Shri H.R.Brhambhatt (P.I. SOG)

(O) 2661063, 2650118

(M) 75678 75400

81.      

Shri D.K.Patel (P.I. Reader Branch)

(O) 2241101

(M) 99789 19484

82.      

Shri R.R.Ahir(P.I. Licence Branch)

(O) 2241307

(M) 98252 66488

83.      

Shri R.L.Dave(P.I. Airport)

(O)               -

(M) 98258 98678

84.      

Shri D.H. Gor(P.I. Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 94094 41499

85.      

Shri H.R.Kuvadiya(P.I. Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 99251 88333

86.      

Smt. P.H.Lagdhirka(P.I. Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 97229 49332

87.      

Shri V.N.Rathva(Dy.A.O.)

(O) 2241308

(M) 98790 72711

 

Help Line Numbers.

No.

Help Line

Phone No.

1.

Passport Branch

0261-2662100

 

2.

Police

100

0261-2242381

0261-2242382

0261-2242383

0261-2242384

0261-2242385

0261-2242386

0261-2242388

0261-2663400

 

3.

Police Control Room

In-charge

0261-2241301

0261-2241302

0261-2241303

 

4.

Mahila

1091

0261-2242387

 

5.

Accident

1073

0261-2662667

6.

Traffic

7434095555

7.

Airport

0261-2665001

8.

WhatsApp

9081991100

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-03-2019