પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

2/22/2020 7:33:45 AM

સુરત શહેરની વર્ષ-૨૦૨૦ ની જાન્યુઆરી માસ દરમ્યાન સુધીની ના.સુ.કે. અરજી શાખામાં

સીધી મળેલ અરજીનું નિકાલ તથા પેન્ડીંગ દર્શાવતું પત્રક.

જીલ્‍લાનું
નામ

અગાઉના માસની
પડતર અરજીઓ

માસ દરમ્‍યાન
મળેલ અરજીઓ

કુલ-
૨+૩

સમય
મર્યાદામાં
નિકાલ

સમય મર્યાદા
બાદની નિકાલ

કુલ ૫ થી ૮
ટોટલ

સમય
મર્યાદા

વાળી
બાકી

સમય મર્યાદા
બાદની
બાકી

કુલ બાકી
૧૦+૧૧

રીમાર્કસ

હકા

નકા

હકા

નકા

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

સુરત શહેર

૧૪૪૦

૭૧૫

૨૧૫૫

૧૩૪

-

૮૧૦

-

૯૪૪

૫૮૧

૬૩૦

૧૨૧૧

 

 -