પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

9/16/2019 2:20:39 AM

સુરત શહેરની વર્ષ-૨૦૧૯ ની ઓગષ્ટ માસ દરમ્યાન સુધીની ના.સુ.કે. અરજી શાખામાં

સીધી મળેલ અરજીનું નિકાલ તથા પેન્ડીંગ દર્શાવતું પત્રક.

જીલ્‍લાનું
નામ

અગાઉના માસની
પડતર અરજીઓ

માસ દરમ્‍યાન
મળેલ અરજીઓ

કુલ-
૨+૩

સમય
મર્યાદામાં
નિકાલ

સમય મર્યાદા
બાદની નિકાલ

કુલ ૫ થી ૮
ટોટલ

સમય
મર્યાદા

વાળી
બાકી

સમય મર્યાદા
બાદની
બાકી

કુલ બાકી
૧૦+૧૧

રીમાર્કસ

હકા

નકા

હકા

નકા

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

સુરત શહેર

૨૦૫૩

 ૧૫૮૬

૩૬૩૯

 -

-

-

-

-

૧૫૮૬

૨૦૫૩

૩૬૩૯

 

 -