પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

12/8/2021 6:57:51 AM

સુરત શહેરની વર્ષ-૨૦૨૧ ની નવેમ્બર માસ દરમ્યાન ના.સુ.કે. અરજી શાખામાં

મળેલ અરજીઓનો નિકાલ તથા પેન્ડીંગ દર્શાવતું પત્રક.

 

જીલ્‍લાનું
નામ

અગાઉના માસની
પડતર અરજીઓ

માસ દરમ્‍યાન
મળેલ અરજીઓ

કુલ-
૨+૩

સમય
મર્યાદામાં
નિકાલ

સમય મર્યાદા
બાદની નિકાલ

કુલ   

૫ થી ૮
ટોટલ

સમય
મર્યાદા

વાળી
બાકી

સમય મર્યાદા
બાદની
બાકી

કુલ બાકી
૧૦+૧૧

રીમાર્કસ

હકા

નકા

હકા

નકા

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

સુરત શહેર

૩૧૮૧

૬૨૯

૩૮૧૦

૩૮

-

૩૮૯

-

૪૨૭

૫૯૧

૨૭૯૨

૩૩૮૩

 

 -