પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

7/2/2022 8:53:53 PM

 

સુરત શહેરની વર્ષ-૨૦૨૨ ની જુન માસ દરમ્યાન ના.સુ.કે. અરજી શાખામાં

મળેલ અરજીઓનો નિકાલ તથા પેન્ડીંગ દર્શાવતું પત્રક.

 

જીલ્‍લાનું
નામ

અગાઉના માસની
પડતર અરજીઓ

માસ દરમ્‍યાન
મળેલ અરજીઓ

કુલ-
૨+૩

સમય
મર્યાદામાં
નિકાલ

સમય મર્યાદા
બાદની નિકાલ

કુલ   

૫ થી ૮
ટોટલ

સમય
મર્યાદા

વાળી
બાકી

સમય મર્યાદા
બાદની
બાકી

કુલ બાકી
૧૦+૧૧

રીમાર્કસ

હકા

નકા

હકા

નકા

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

સુરત શહેર

 ૩૭૩૭

૧૨૨૦

૪૯૫૭

૭૪

-

૨૯૫

-

૩૬૯

૬૨૩

૨૯૯૨

૩૬૧૫

 

 -