પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

રમતગમત પ્રવૃતિઓ

1/21/2022 11:04:52 AM

સુરત શહેર પોલીસ મુખ્ય મથક ખાતે વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને હાલમાં જ સુરત શહેર સી.પી. ઈલેવન ક્રિકેટ ટીમે દર વર્ષે ડી.જી.પી.શ્રી ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ સુંદર દેખાવ કરે છે.

દર વર્ષે સુરત શહેરની ઇન્‍ટર પોલીસ સ્‍ટેશન ટુર્નામેન્‍ટનું આયોજન કરે જેમાં વ્‍યકિતગત રમત તેમજ સામુહિક રમતોમાં દરેક પોલીસ અઘિકારીશ્રીઓએ તેમજ પોલીસ માણસો તથા પોલીસ ૫રીવારના બાળકોએ ઉત્‍સાહ પુર્વક ભાગ લીઘેલ છે.

હાલમાં મે. ડી.જી.પી. ક૫નું ટુર્નામેન્‍ટનું એસ.આર.પી. ગ્રૃ૫-ર અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં આવેલ તેમા અત્રેના શહેર પોલીસની ટીમે ભાગ લીઘેલ જેમાં સારો દેખાવ કરેલ તેમજ આ ટીમમાંથી રમતનો સારો દેખાવ કરનાર પો.કો. રતીલાલ કાનાભાઇ ચૌઘરીને ઓલ ઇન્‍ડીયા ગેમ્‍સ માટે પસંદગી પામેલ છે.

ડી.જી.પી. ક૫ વોલીબોલ ટુર્નામેન્‍ટ રાજકોટ, ઘંટેશ્ર્વર એસ.આર.પી. ગ્રૃ૫-૧૩ ખાતે વોલીબોલ ટુનામેન્‍ટનું આયોજન કરેલ જેમાં અત્રેના પોલીસ અઘિકારીશ્રીઓ તથા પોલીસ કર્મચારીઓએ ટુર્નામેન્‍ટમાં ભાગ લઇ સારો એવો દેખાવ કરેલ છે.