પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

પોલીસ કમિશ્‍નરશ્રીની નામાવલી

2/22/2020 7:32:48 AM
1 Shri B.K. Jha, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 18/10/1981 to 15/04/1984
Shri B.K. Jha
2 Shri M.M. Mehta, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 16/04/1984 to 06/06/1986
Shri M.M. Mehta
3 Shri P.K. Bansal, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 06/06/1986 to 30/06/1988 and
09/12/1992 to 20/01/1993.
Shri P.K. Bansal
4 Shri N.L. Kalma, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 01/07/1988 to 07/04/1990
Shri N.L. Kalma
5 Shri J.S. Bindra, Jha, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 07/04/1990 to 25/03/1991
Shri J.S. Bindra
6 Shri R. Sibbal, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 25/03/1991 to 16/10/1992 and
20/01/1993 to 06/06/1994
Shri R. Sibbal
7 Shri P.K. Datta, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 16/10/1992 to 09/12/1992
Shri P.K. Datta
8 Shri P.C. Pande, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 13/06/1994 to 06/06/1997
Shri P.C. Pande
9 Shri G.C. Raiger, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 08/06/1997 to 27/04/1998
Shri G.C. Raiger
10 Shri Maniram, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 16/05/1998 to 24/12/1998
Shri Maniram
11 Shri K.N. Sharma, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 24/12/1998 to 03/01/2001
Shri K.N. Sharma
12 Shri V. K. Gupta, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 04/01/2001 to 28/02/2005
Shri V. K. Gupta
13 Shri Sudhir Sinha, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 01/03/2005 to 17/12/2006
Shri Sudhir Sinha
14 Shri R.M.S.Brar, IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 18/12/2006 to 25/02/2009
Shri R.M.S.Brar
15 Shri Deepak Swaroop
Commissioner of Police, Surat City.
From : 25/02/2009 to 13/06/2009
Shri Deepak Swaroop
16 Shri Shivanand Jha
Commissioner of Police, Surat City.
From : 13/06/2009 to  07/06/2011.
Shri Shivanand Jha
17 Shri Rakesh Asthana IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 08/06/2011 to 09/02/2016
Shri Rakesh Asthana
18 Shri Ashish Bhatia IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 10/02/2016 to 14/10/2016
Shri Rakesh Asthana
19 Shri Satishkumar Sharma IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 14/10/2016 to 31/08/2019
Shri Satishkumar
20 Shri Harikrishna Patel IPS
I/c Commissioner of Police, Surat City.
From : 01/09/2019 to 03/10/2019
Shri Harikrishna
21 Shri R.B.Brahmabhatt IPS
Commissioner of Police, Surat City.
From : 03/10/2019 to ....
Shri Harikrishna