પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

પાકિસ્તાની નાગરિકોની નોંધણી

12/8/2021 6:55:37 AM
  • પાકિસ્તાની નાગરિકોની નોંધણી

  • ભારતમાં પ્રવેશ્યા બાદ વિઝાના મુલાકાતના સ્થળે આવ્યા બાદ ર૪ કલાકની અંદર જે તે એફ.આર.ઓ. રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહે છે.
  • આવેલ સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવાની ૫ણ નોંધ કરાવવાની રહે છે.
  • વિઝાની મુદ્દત વધારવા બારોબાર સરકારશ્રીને આ શાખાની જાણ નીચે અરજી કરવાની રહે છે.
  • વિઝા એક્સટેન્શન ફી રૂ.૧૦૦/- છે.
  • ર૪- કલાકમાં જો રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવે તો લેઈટ ફી રૂ.૨૦૧૦/- ભરવાની રહે છે.