પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

3/25/2019 7:39:27 PM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત