પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

9/16/2019 1:56:39 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત