પોલીસ કમિશનર, સુરત
http://www.cpsurat.gujarat.gov.in

હાઇવે અકસ્‍માત અટકાયત અને બચાવ

5/17/2022 9:42:17 AM
_ શું અપેક્ષા રાખી શકાય ?
_ વાહન અકસ્માત અટકાવવાના સુચનો
_ મુસાફરોએ શું કાળજી લેવી ?
_ પોલીસે માર્ગ અકસ્માત નિવારવા શું કાળજી લેવી ?
_ ચાલો મંથન કરીએ