હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

માસીક ક્રાઇમ પત્રક માહે.૧૧/૨૦૧૮ સુરત શહેર.

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના

આજદિન સુધીના  

   માહે. ૧૧/૨૦૧૮

ગયા વર્ષના

આજદિન સુધીના  

    માહે. ૧૧/૨૦૧૭  

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

જાહેર        

શોધાયેલ

ખુન

૧૦૧

૯૩

૮૨

૭૮

૮૭

૮૧

ખુનની કોશીષ

૧૨૩

૧૨૨

૮૯

૮૭

૧૦૨

૯૮

શિ.મ.વધ

કૂલ ધાડ

૨૮

૨૬

૧૪

૧૪

૨૧

૧૬

હાઇવે ધાડ

-

-

-

-

-

-

સાદી ધાડ

૨૮

૨૬

૧૪

૧૪

૨૧

૧૬

કૂલ લુંટ

૧૬૮

૯૬

૧૩૨

૯૬

૧૫૯

૧૦૬

હાઇવે લુંટ(વીજી)

સાદી લુંટ

૧૬૬

૯૫

૧૩૧

૯૫

૧૫૮

૧૦૫

૧૦

ગૃહ પ્રવેશ

૪૦

૩૯

૨૪

૨૪

૨૭

૨૭

૧૧

દિવસની ઘરફોડ

૩૫

૧૫

૨૬

૧૧

૩૧

૧૧

૧૨

રાતની ઘરફોડ

૩૧૦

૧૧૮

૨૭૦

૧૧૩

૨૯૪

૧૧૬

૧૩

ચોરીઓ કૂલ

૧૯૧૧

૬૯૪

૧૬૯૩

૬૩૪

૧૯૦૫

૬૫૫

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવો

-

-

-

-

-

-

૧૫

ઠગાઇ

૬૮૮

૫૬૫

૬૧૧

૪૬૭

૬૫૨

૫૪૧

૧૬

વિશ્વાસઘાત

૩૮

૩૬

૩૧

૨૬

૩૨

૨૭

૧૭

ખોટા સિકકા

૧૮

બિગાડ

૧૯

હંગામો  

૧૩૩

૧૩૧

૧૧૫

૧૦૬

૧૨૧

૧૦૯

૨૦

ગે.કા.મંડળી

૧૯

૧૯

૧૫

૧૫

૧૬

૧૬

૨૧

ઝેરી પ્રદાર્થથી વ્‍યથા

-

૨૨

કૂલ વ્‍યથા

૫૦૨

૪૮૩

૪૫૮

૪૪૨

૫૦૮

૪૮૫

૨૩

સાદી વ્‍યથા

૩૬૮

૩૫૮

૩૨૧

૩૦૯

૩૫૯

૩૪૪

૨૪

મહા વ્‍યથા

૧૩૪

૧૨૫

૧૩૭

૧૩૩

૧૪૯

૧૪૧

૨૫

મ.હ.નયન

૪૦૧

૩૩૫

૩૩૭

૩૩૧

૩૮૯

૩૪૭

૨૬

સરકારી નોકર ઉપર હુમલો

૪૩

૪૦

૩૦

૨૮

૩૪

૩૨

૨૭

ફેટલ

૨૮૧

૨૦૬

૨૨૩

૧૬૯

૨૪૫

૧૮૨

૨૮

બીજા પરચૂરણ

૧૩૩૭

૧૧૭૨

૧૧૩૩

૯૩૪

૧૨૨૮

૧૦૧૧

 

કુ્‍લ ભાગ-૧ થી ૫ ના ટોટલ

૬૧૮૨

૪૨૧૧

૫૩૦૦

૩૫૯૦

૫૮૬૯

૩૮૭૫

વાહન ચોરી

૧૨૩૩

૩૦૮

૧૧૧૪

૩૩૭

૧૨૬૪

૩૪૯

એમ કેસ

 

 

 

 

 

 

ભાગ-૬ ના ગુન્‍હા

આઇ.પી.સી.ભાગ-૬

૨૩૧૦૦

૨૩૦૮૮

૧૪૪૮૨

૧૪૪૬૬

૧૫૫૯૯

૧૫૫૮૩

જુગારધારા

૭૯૯

૭૯૯

૬૬૨

૬૬૨

૭૦૫

૭૦૫

પ્રોહીબીશન

૨૦૦૨૨

૨૦૦૨૨

૧૧૪૫૮

૧૧૪૫૮

૧૩૧૫૨

૧૩૧૫૨

પરચુરણ ભાગ-૬

૫૫૨૯

૫૫૨૦

૩૬૮૧

૩૬૭૫

૩૯૬૫

૩૯૫૭

ટોટલ ભાગ-૬

૪૯૪૫૦

૪૯૪૨૯

૩૦૨૮૩

૩૦૨૬૧

૩૩૪૨૧

૩૩૩૯૭

 

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ

ભાગ-૧ થી ૬

૫૫૬૩૨

૫૩૬૪૦

૩૫૫૮૩

૩૩૮૫૧

૩૯૨૯૦

૩૭૧૯૩

માસીક અટકાયતી પગલાંનું પત્રક માહે. ૧૧/૨૦૧૮ સુરત શહેર

અ.નં.

હેડ

ચાલું વર્ષના આજદિન સુધીના  માહે.૧૧/૨૦૧૮ 

ગયા વર્ષના આજદિન સુધીના માહે.૧૧/૨૦૧૭

ગયા વર્ષના

કુલ ગુના

સી.પી.સી.૧૦૭   

૨૧૦૨૪

૧૬૦૦૦

૧૭૬૮૦

સી.પી.સી.૧૦૯   

૮૨૩૮

૫૪૦૯

૬૧૯૧

સી.પી.સી.૧૧૦

૮૯૧૭

૬૫૭૦

૭૪૯૯

બી.પી.એ.૫૬,૫૭

૬૯૦

૫૭૪

૬૦૦

બી.પી.એ.૧૨૨

૧૨૪

૧૭૪

૧૭૯

બી.પી.એ.૧૨૪

૬૧

૯૪

૧૦૩

પ્રોહીબીશન-૯૩

૧૭૮૮

૧૬૧૮

૧૭૦૯

પાસા

૩૨૭

૩૭૮

૩૭૮

નાસા   

-

-

-

૧૦

ટોટલ

૪૧૧૬૯

૩૦૮૧૭

૩૪૩૩૯

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-12-2018