હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

Surat City Police Telephone Directory.

No.

                             Name / Designation                            

Phone No.

Mobile No.

1.                    

Shri Satishkumar Sharma IPS
(Commissioner of Police)

(O) 2244440

(M) 99784 06276

2.        

Shri H.R.Muliyana (Addl.CP. Traffic & Crime)

(O) 2650037

(M) 70690 52775

3.        

Shri Harikrishna Patel (JCP Sector-1)

(O) 2244446 

(M) 99784 07285 

4.        

Shri D.N. Patel (JCP Sector-2)

(O) 2244447

(M) 99784 06992

5.        

Shri R.P. Barot (DCP. Zone-1)

(O) 2554760

(M) 99784 06096  

6.        

Ms. Vidhi Chaudhari (DCP. Zone-3)

(O) 2414102, 2422164

(M) 99784 05052          

7.        

Shri Rahul Patel (DCP.Crime)

(O) 2460892, 2667577

(M) 99784 05622            

8.        

Shri B.R.Pandor (DCP. Zone-2)

(O) 2244101

(M) 99784 05576

9.        

Shri A.G.Chauhan (DCP.Zone-4)

(O) 2734103

(M) 99784 06097

10.     

Shri Sudhirkumar Desai (DCP. Traffic)

(O) 2652240                       -

(M) 96874 99944

11.     

Shri K.A.Ninama (DCP. Special Branch)

(O) 2241110

(M) 94262 23006

12.     

Shri Sajansinh Parmar (DCP. H.Q.)

(O) 2668500

(M) 99784 08288 

13.     

I/c J.K.Pandya (ACP-H.Q.)

(O) 2669500

(M) 99259 50000

14.     

Shri B.N.Dave (ACP-A)

(O) 2554797

(M) 98250 84301

15.     

Shri A.M.Parmar (ACP–B)

(O) 2277154

(M) 89800 47300 

16.     

Shri P.K.Patel (ACP–C)

(O) 2420276

(M) 98255 86368

17.     

Shri D.J.Chavda (ACP-D)

(O) 2462325

(M) 98256 12071

18.     

Shri N.S.Desai (ACP-E)

(O) 2462570

(M) 99250 19646

19.     

Shri R.D.Faldu (ACP-F)

(O) 2893800

(M) 99090 50005

20.     

Shri P.K.Diyora (ACP-G)

(O) 2767610

(M) 70690 52774    

21.     

I/c Shri A.K.Varma (ACP-H)

(O)          -

(M) 99784 99000

22.     

Shri R.R.Sarvaiya (ACP Crime Branch)

(O) 2436022

(M) 98795 59908   

23.     

Shri P.S. Parmar (ACP SC/ST Cell)

(O)          -

(M) 99784 08286      

24.     

Shri Vinay Shukla (ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99793 22999

25.     

I/c Shri A.K.Varma (ACP Special Branch)

(O) 2241110

(M) 99784 99000

26.     

Shri J.K.Pandya (ACP Control Room)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99259 50000

27.     

Shri R.N.Patel (P.I. Control Room)

(O) 2241301,302,303.

FAX- 2241304  

(M) 99743 39602           

28.     

Shri A.K.Varma (ACP. Law & Order)

(O)                  -

(M) 99784 99000

29.     

Shri Z.A.Shaikh  (ACP Traffic-Admin.)

(O) 2656665

(M) 98251 49944   

30.     

Shri B.C.Thakkar (ACP Traffic-Planning)

(O) 2656665

(M) 98251 11944

31.     

Shri A.P.Chauhan (ACP. Traffic -Region -1)

(O) 2425917

(M) 99789 11559

32.     

Shri M.M.Puwar (Traffic P.I.) Circle-1

(O)                            -

(M) 99798 67913

33.     

I/c Shri L.G.Kharadi (Traffic P.I.) Circle-2

(O)                           -

(M) 90999 78052

34.     

Shri L.G.Kharadi (Traffic P.I.) Circle-3

(O)                            -

(M) 90999 78052

35.     

Shri              -          (Traffic P.I.) Circle-4

(O)                            -

(M)       -

36.     

Shri L.B.Parmar (ACP.Traffic- Region -2)

(O) 2463380

(M) 70968 61968

37.     

Shri             -               (Traffic P.I.) Circle-5

(O)                            -

(M)          -

38.     

Shri R.D.Laskari  (Traffic P.S.I.) Circle-6

(O)                            -

(M) 98251 19426

39.     

Shri P.G.Patel (ACP. Traffic-Region -3)

(O) 2365417

(M) 98256 06999        

40.     

Shri      -             Traffic P.I.) Circle-7

(O)                            -

(M)            -

41.     

Shri R.C.Vyas (Traffic P.I.) Circle-8

(O)                            -

(M) 94274 56928

42.     

Shri      -       (Traffic P.I.) Circle-9

(O)                            -

(M)           -

43.     

I/c Shri J.K.Makwana(Traffic PSI)Circle-10

(O)                            -

(M) 99747 61985 

44.     

Shri M.P.Patel (P.I. 1-Varachha)  

(O) 2544496, 2554486

(M) 90993 55333      

45.     

Shri M.I.Zala ( P.I. 2-Varachha)

(O) 2544496, 2554486

(M) 98258 05593      

46.     

Shri M.K.Gurjar (P.I. Kapodra)

(O) 2577579, 2574965

(M) 89800 47007

47.     

Shri N.D.Chaudhari (P.I. Sarthana)

(O) 2916597

(M) 99131 44344

48.     

Shri V.M.Makvana(P.I. Limbayat)

(O) 2277001, 2282328

(M) 97250 13130

49.     

Shri D.D.Pawar(P.I. Udhana)

(O) 2277155, 2282329

(M) 99259 05320

50.     

Shri B.M.Patidar(P.I. Dindoli)

(O) 2279100, 2279300

(M) 88493 00593

51.     

Shri P.A.Arya (P.I. Mahidharpura)

(O) 2422163, 2415571

(M) 98254 86829

52.     

Shri V.J.Chaudhari (P.I. Salabatpura)

(O) 2324229, 2368896

(M) 97277 80111  

53.     

Shri R.R.Bhambhla (P.I. Punagam)

(O) 2640500, 2648100

(M) 75678 65544 

54.     

Shri S.M.Joshi (P.I. Katargam)

(O) 2482485, 2483215

(M) 89800 44046      

55.     

Shri S.B.Shaikh (P.I. Chowkbazar)

(O) 2424185, 2415700

(M) 98250 40365

56.     

Shri A.S.Patil(P.I. Lalgate)

(O) 2423358

(M) 89800 37878

57.     

Shri S.B.Bharwad (P.I. Athwa)

(O) 2463827, 2460959

(M) 99251 14222

58.     

Shri D.H.Gaur  (P.I. Umra)

(O) 2669428, 2666295

(M) 94094 41499

59.     

Shri M.B.Khileri (P.I. Khatodra)

(O) 2633800, 2633900

(M) 98251 67096 

60.     

Shri K.B.Zala (P.I. Pandesara)

(O) 2890200, 2899033

(M) 97277 80130

61.     

Shri M.B.Machhar (P.I. Sachin)

(O) 2392258

(M) 94263 40490

62.     

Shri M.V.Batul  (P.I. Sachin GIDC)

(O) 2399200, 2397200

(M) 98253 06617 

63.     

Shri D.S.Korat (P.I. Amroli)

(O) 2497700, 2498000

(M) 99131 07878

64.     

Shri R.M.Sarode  (P.I. Rander)

(O) 2766152, 2766846

(M) 81603 34413     

65.     

Shri M.V.Tadvi (P.I. Adajan)

(O) 2732674, 2734100

(M) 94093 51234

66.     

Shri H.R.Kuvadiya (P.I. Jahangirpura)

(O) 2770030

(M) 99251 88333

67.     

Shri M.I.Pathan (P.I. Ichchhapor)

(O) 2860197

(M) 99250 12109      

68.     

Shri R.R.Ahire (P.I. Hajira)

(O) 2912711,12

(M) 98252 66488

69.     

I/c Shri R.R.Ahir (P.I. Marin)

(O) 2870404

(M) 98252 66488   

70.     

Shri B.N.Sagar (P.I. Dumas)

(O) 2251010, 2251011

(M) 89803 99899

71.     

Shri P.N.Bhabhor (R.P.I. HQ)

(O) 2669500

(M) 98251 33835

72.     

Shri K.D.Patankar (P.S.I. MT)

(O) 2660437

(M) 96387 55694

73.     

Shri H.N.Ninama (P.I. Wireless)

(O) 2669574

(M) 96240 40393

74.     

Shri G.P.Patel  (P.I.-1-DCB)

(O) 2436024

(M) 98258 63643

75.     

Smt. A.K.Chauhan (P.I.-2-DCB)

(O) 2436024

(M) 90990 91153

76.     

I/c Shri J.B.Ahir (P.I.-Cyber Crime Pstn.)

(O)          -

(M) 96383 33910

77.     

I/c Smt. N.H.Mor (WPSI Mahila)

(O) 2669494

(M) 94294 07862 

78.     

Shri R.R.Chaudhari (P.I. PCB)

(O) 2244450

(M) 98248 63399

79.     

Shri H.R.Brhambhatt (P.I. SOG)

(O) 2661063, 2650118

(M) 75678 75400

80.     

Shri D.K.Patel (P.I. Reader Branch)

(O) 2241101

(M) 99789 19484

81.     

I/c Shri R.R.Chaudhari (P.I. Licence Branch)

(O) 2241307

(M) 98248 63399

82.     

Shri G.A.Patel (P.I. 1-Airport)

(O)          -

(M) 72010 88299

83.     

Shri R.L.Dave(P.I. 2-Airport)

(O)          -

(M) 98258 98678

84.     

Smt. P.H.Lagdhirka (P.I. 2-Spl. Branch)

(O) 2241110

(M) 97229 49332

85.     

Shri V.N.Rathva (Dy.A.O.)

(O) 2241308

(M) 98790 72711

 

Help Line Numbers.

No.

Help Line

Phone No.

1.

Passport Branch

0261-2662100

 

2.

Police

100

0261-2242381

0261-2242382

0261-2242383

0261-2242384

0261-2242385

0261-2242386

0261-2242388

0261-2663400

 

3.

Police Control Room

In-charge

0261-2241301

0261-2241302

0261-2241303

 

4.

Mahila

1091

0261-2242387

 

5.

Accident

1073

0261-2662667

6.

Traffic

7434095555

7.

Airport

0261-2665001

8.

WhatsApp

9081991100

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-01-2019